Hamburger Menu Icon Menu
Search Icon

Zadejte svou polohu pro nejrychlejší a nejpřesnější služby

Spojené státy americké a Kanada icon
Spojené státy americké a Kanada

Podmínky předplatného Služby HunterNet® 

 • Přehled

  Přehled

  Tento dokument stanovuje podmínky pro uživatele, za kterých společnost Hunter Engineering Company (dále jako „Hunter“, „My“ nebo „my“), korporace z Missouri, poskytuje oprávněným předplatitelům (individuálně i jménem vašeho obchodního zastoupení, servisního zařízení nebo jiného předplatitelského subjektu, „Vy“) vzdálený přístup ke službám ShopResults a jejich používání, včetně webových stránek, aplikací, modulů, rozhraní, obsahu, funkcí a vlastností, ať už samostatných nebo vložených do jiných webových stránek, aplikací nebo zařízení nebo dostupných jejich prostřednictvím (souhrnně „Služba”).

  PŘEČTĚTE SI PEČLIVĚ TYTO PODMÍNKY PRO UŽIVATELE SHOPNET, PROTOŽE OBSAHUJÍ DŮLEŽITÉ INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE VAŠICH PRÁV A DŮLEŽITÁ PROHLÁŠENÍ O VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI A OMEZENÍ VAŠICH PRÁV, STEJNĚ JAKO DŮLEŽITÁ PROHLÁŠENÍ O VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI A OMEZENÍ NAŠÍ ODPOVĚDNOSTI. PŘIHLÁŠENÍM K ODBĚRU SLUŽBY, PŘÍSTUPEM K NÍ NEBO JEJÍM POUŽÍVÁNÍM POTVRZUJETE, ŽE JSTE SI TYTO PODMÍNKY PŘEČETLI, ROZUMÍTE JIM A SOUHLASÍTE S NIMI.

  Přístupem, prohlížením souvisejících webových stránek a/nebo používáním Služby souhlasíte s těmito podmínkami pro uživatele spolu s Podmínkami používání webových stránek společnosti Hunter, které se nacházejí na webu https://www.hunter.com/terms-of-use. Pokud s tím nesouhlasíte, nepřistupujte na související webové stránky, neprohlížejte je ani nepoužívejte Službu.

 • Oprávněnost uživatele; nastavení účtu

  Oprávněnost uživatele; nastavení účtu

  Tato Služba je poskytována společností Hunter Engineering Company a je dostupná pouze subjektům a plnoletým osobám, které mohou podle platných právních předpisů uzavírat právně závaznou smlouvu(y). Pokud nesplňujete podmínky, nejste oprávněni Službu používat.

  Přístup ke Službě a její používání je omezeno na oprávněné předplatitele, kteří (i) zakoupili nebo obdrželi bezplatné předplatné služby od společnosti Hunter nebo autorizovaného obchodního zástupce společnosti Hunter, autorizovaného distributora nebo servisního zástupce a (ii) zřídili si odpovídající účet předplatitele. Jakýkoliv jiný přístup ke Službě nebo její použití bez výslovného písemného souhlasu společnosti Hunter je zakázán. Prohlašujete a zaručujete, že všechny informace, které předkládáte při zakládání účtu, jsou a budou aktualizovány tak, aby zůstaly pravdivé, přesné a úplné. Přístup ke Službě a její používání se dále řídí našimi Zásadami ochrany osobních údajů, které najdete na adrese https://www.hunter.com/privacy-statement.

  Pokud spolupracujete s autorizovaným obchodním zástupcem společnosti Hunter, autorizovaným distributorem, servisním zástupcem nebo jinou třetí stranou za účelem instalace zařízení Hunter, nastavení účtu služby a/nebo zřízení či obnovení předplatného služby, pověřujete takového obchodního zástupce, servisního zástupce nebo jinou třetí stranu, aby jednali jako váš zástupce za účelem přijetí těchto Podmínek služby a Zásad ochrany osobních údajů vaším jménem. Potvrzujete, že jste se seznámili s těmito Podmínkami služby a Zásadami ochrany osobních údajů, rozumíte jim a jste jimi právně vázáni, a to bez ohledu na to, že využíváte služeb jakéhokoliv obchodního zástupce, servisního zástupce nebo jiné třetí strany.

 • Bezpečnost účtu

  Bezpečnost účtu

  Jste zodpovědní za zachování důvěrnosti svých přihlašovacích údajů k účtu (včetně přihlašovacího ID a hesla). Nesmíte sdílet své přihlašovací údaje k účtu s žádnou jinou společností nebo organizací. Souhlasíte s tím, že okamžitě upozorníte společnost Hunter, jakmile zjistí jakékoliv známé nebo domnělé neoprávněné přístupy, zneužití nebo porušení zabezpečení pro váš účet a poskytnete veškeré informace, které si společnost Hunter v souvislosti s tím vyžádá. Společnost Hunter si vyhrazuje právo bez povinnosti pozastavit přístup ke Službě, pokud má podezření na neoprávněný přístup nebo zneužití vašeho účtu.

 • Vaše odpovědnosti

  Vaše odpovědnosti

  Jste zodpovědní za veškeré používání Služby vámi i vašimi koncovými uživateli a za veškeré aktivity, které se v rámci vašeho účtu vyskytnou. Bez omezení výše uvedeného nesete výhradní odpovědnost za následující záležitosti:

  • určení koncového uživatele a dohled nad úrovněmi a oprávněními přístupu ke Službě;
  • pořízení a údržba na vlastní náklady, veškeré vybavení, systémy a síťové připojení nezbytné pro přístup a používání Služby, včetně kompatibilního internetového prohlížeče;
  • veškeré poplatky za internet, telekomunikační služby, služby mobilních operátorů a další poplatky třetích stran vzniklé v souvislosti s používáním Služby;
  • testování a ověřování Služby pro použití ve vašem podniku, včetně kompatibility s vaší firemní kulturou, zásadami, postupy a provozy;
  • udržování vhodných postupů pro zajištění kontinuity provozu a obnovení po havárii (podle potřeby) v případě nedostupnosti Služby z jakéhokoliv důvodu; a
  • plnění vašich dalších povinností popsaných v těchto Podmínkách služby
 • Povolené používání služby

  Povolené používání služby

  Po dobu trvání vašeho předplatného Služby, za předpokladu, že dodržujete ustanovení těchto Podmínek služby, vám společnost Hunter uděluje omezenou, nevýhradní, nepřenosnou a nesublicencovatelnou licenci na vzdálený přístup a používání Služby výhradně pro vaše interní obchodní účely, v souladu s těmito Podmínkami služby a všemi zásadami, pravidly a pokyny, které společnost Hunter zveřejnila v rámci Služby nebo vám je jinak sdělila, a v souladu se všemi platnými zákony a předpisy.

  Některé součásti Služby může být nutné nainstalovat lokálně na vaše zařízení. Souhlasíte s tím, že se budete řídit pokyny společnosti Hunter pro instalaci těchto součástí a jejich aktualizací, a že společnosti Hunter poskytnete nepřetržité vzdálené připojení k vašemu zařízení, pokud to bude vyžadovat poskytování Služby. Veškeré součásti Služby nainstalované na vašem zařízení jsou vám licencovány na nevýhradním, nepřenosném a nesublicencovatelném základě, pouze ve formě objektového kódu, a to výhradně pro použití se Službou po dobu trvání vašeho předplatného Služby.

 • Obsah

  Obsah

  Služba zahrnuje možnost přístupu k různým videím, fotografiím, ilustracím, schématům, grafům, textům a dalšímu obsahu, který je vlastnictvím společnosti Hunter a jejích dodavatelů (souhrnně „Obsah“). Obsah je určen pro širokou veřejnost a nemusí se vztahovat na vaši konkrétní situaci. Obsah byste neměli používat jako náhradu vlastního posouzení na místě nebo nezávislého úsudku. Jste výhradně zodpovědní za všechny výsledky a výstupy, kterých jste dosáhli, ať už zcela nebo zčásti, na základě odkazu na obsah nebo spolehnutí se na něj. Bez výslovného písemného souhlasu společnosti Hunter nesmíte obsah reprodukovat, distribuovat ani jinak šířit jinak, než jak je výslovně zamýšleno a umožněno prostřednictvím Služby, ať už v tištěné nebo elektronické podobě.

 • Servisní data

  Servisní data

  Služba shromažďuje, zadává, zpracovává a ukládá různá měření, identifikátory vozidel, servisní záznamy o vozidlech a další údaje, včetně údajů generovaných a předávaných Službě během provozu servisních a kontrolních zařízení vozidel Hunter Engineering a dalších kompatibilních systémů (souhrnně „Servisní data“). Nesete výhradní odpovědnost za přesnost, úplnost, kvalitu, integritu, spolehlivost, legálnost a vhodnost vašich Servisních dat. Souhlasíte s tím, že budete údaje o službě odesílat ve formátu, který je podporován Službou a je s ní kompatibilní, a že před odesláním Servisních dat vynaložíte přiměřené úsilí na jejich kontrolu, abyste minimalizovali typografické chyby, krácení údajů, neaktuální informace a jiné nepřesnosti.

 • Používání Servisních dat

  Používání Servisních dat

  Opravňujete společnost Hunter, aby vaším jménem shromažďovala, zadávala, zpracovávala a ukládala Servisní data. Kromě toho a bez omezení výše uvedeného tímto udělujete společnosti Hunter nevýhradní, bezplatnou, trvalou a neodvolatelnou, volně převoditelnou a sublicencovatelnou celosvětovou licenci k reprodukci, distribuci, předvádění, přenosu, zobrazování, přizpůsobování, úpravám, překladům, přípravě kompilací, souborných děl a odvozených děl založených na údajích Služby a k jejich jinému používání:

  • Na podporu vztahu společnosti Hunter a jakéhokoliv autorizovaného obchodního zástupce společnosti Hunter, autorizovaného distributora, servisního zástupce nebo jiného strategického obchodního partnera společnosti Hunter s vámi;
  • provozování, udržování a vylepšování Služby a našich dalších nabídek;
  • přípravě analytických dat, jak jsou definována a dále uvedena níže;
  • pro účely archivace, vedení záznamů a dodržování předpisů;
  • vyšetřování skutečného nebo hrozícího zneužití Služby a reakce na něj;
  • reakci na předvolání, soudní příkazy, soukromé žaloby, občanskoprávní a trestní vyšetřování a žádosti vládních, regulačních a represivních orgánů; a
  • jak je jinak přípustné nebo vyžadované podle platných právních předpisů.
 • Ukládání a uchovávání údajů

  Ukládání a uchovávání údajů

  Služba není určena k ukládání originálních záznamů ani nemá sloužit jako náhrada vašich jiných systémů správy informací. Společnost Hunter není a nebude považována za původního držitele záznamů nebo primárního uchovávatele vašich záznamů, souborů nebo informací. Vyhrazujeme si právo uchovávat a/nebo odstraňovat Servisní data ze Služby podle vlastního uvážení v souladu s našimi postupy pro uchovávání a likvidaci údajů. Berete na vědomí, že Servisní data mohou být dočasně nebo trvale poškozeny, ztraceny nebo znehodnoceny v důsledku chyb uživatele nebo systému, přerušení služby nebo jiných událostí, a že v závislosti na povaze a délce trvání události nemusí být možné Servisní data plně obnovit nebo nemusí být obnovitelné. Dále berete na vědomí, že Servisní data mohou být uchovávány ve Službě nebo mimo ni způsobem, který vám není přístupný, a že společnost Hunter nemá povinnost tyto uchovávané Servisní data odstranit nebo vám poskytnout jejich kopii.

 • Analytická data

  Analytická data

  Společnost Hunter si vyhrazuje právo využívat Servisní data ke zjišťování problémů, modelování trendů, předpovídání výsledků a vytváření dalších statistik, výzkumů, analýz, obchodních informací a užitečných poznatků (souhrnně „analytické údaje“) a jednat na základě analytických údajů (nebo se rozhodnout nejednat) a komerčně je využívat k jakémukoliv účelu, a to bez náhrady nebo jiných závazků vůči vám a bez vlastnických, důvěrných nebo jiných omezení jakéhokoliv druhu. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že analytická data jsou a budou vlastněna výhradně společností Hunter, a to i v případě, že jsou odvozena ze Servisních dat od vás nebo jiných účastníků. V rozsahu, v jakém jste považováni za vlastníka jakéhokoliv práva, titulu nebo podílu na analytických datech, převádíte tímto veškerá taková práva, tituly a podíly na společnost Hunter a bezpodmínečně a neodvolatelně se vzdáváte jakýchkoliv nároků v souvislosti s nimi.

 • Zakázané činnosti

  Zakázané činnosti

  Nesmíte, ani nemůžete pověřit nebo povolit žádnou jinou osobu nebo subjekt následujícím:

  • přístup ke Službě nebo její používání jakýmkoliv způsobem nebo za jakýmkoliv účelem, pro který není určena;
  • shromažďovat, zadávat, zpracovávat nebo ukládat jakákoliv data Služby, která nemáte plná práva shromažďovat, zadávat, zpracovávat a ukládat pomocí Služby;
  • přístup ke Službě nebo její používání v souvislosti se zařízením nebo prostřednictvím rozhraní nebo automatizovaných prostředků (jako jsou testovací nástroje, technologie snímání obrazovky, skriptované prohlížeče nebo jiné programové metody), které nebyly dodány nebo výslovně schváleny společností Hunter;
  • používat Službu k šíření „spamu“ nebo jiných nevyžádaných e-mailů, textových zpráv nebo sdělení v rozporu s pravidly odvětví nebo platnými zákony;
  • deaktivovat, obcházet nebo překonávat jakékoliv kontroly přístupu nebo jiná bezpečnostní opatření Služby;
  • zapojovat se do jakékoliv činnosti nebo ji propagovat, zveřejňovat nebo přenášet jakýkoliv materiál, který je nezákonný, obscénní, urážlivý, hanlivý, obtěžující nebo pomlouvačný;
  • šířit viry, trojské koně, spyware, adware, poškozené soubory nebo jiný škodlivý kód;
  • přístup ke Službě nebo její používání v rozporu s pravidly telekomunikačních služeb nebo poskytovatelů internetových služeb nebo platnými federálními, státními nebo místními zákony nebo předpisy;
  • porušovat, zneužívat nebo překračovat jakákoliv práva duševního vlastnictví nebo vlastnická práva, práva na soukromí nebo publicitu nebo jiná práva třetích stran nebo porušovat jakékoliv smluvní, fiduciární nebo jiné právní povinnosti nebo závazky;
  • zapojovat se do jakékoliv činnosti, která narušuje, snižuje kvalitu, ovlivňuje výkon nebo zhoršuje funkčnost Služby;
  • pokoušet se získat neoprávněný přístup k síti, systémům, účtům nebo datům společnosti Hunter nebo jiného uživatele Služby;
  • reprodukovat, distribuovat, poskytovat sublicence, pronajímat, půjčovat, převádět nebo jinak zpřístupňovat Službu třetím stranám, a to i jako součást servisní organizace, časového sdílení nebo outsourcingu;
  • modifikovat, adaptovat, měnit, překládat nebo vytvářet kompilace, kolekce nebo odvozená díla na základě Služby nebo obsahu;
  • pokoušet se vyvinout alternativu ke Službě nebo Obsahu, která by byla založena na Službě, Obsahu nebo na vašem přístupu k nim nebo jejich používání, ať už zcela nebo zčásti, nebo z nich byla odvozena;
  • odstraňovat nebo zakrývat jakákoliv upozornění, výstrahy nebo prohlášení o vyloučení odpovědnosti týkající se Služby nebo Obsahu, včetně označení autorských práv, ochranných známek nebo jiných vlastnických práv; nebo
  • zpětně analyzovat, dekompilovat, rozebírat nebo se jinak pokoušet získat zdrojový kód nebo základní programové, datové nebo databázové struktury Služby.

  Vyhrazujeme si právo nahlásit příslušným orgánům činným v trestním řízení, vládním orgánům a dalším třetím stranám jakékoliv aktivity, které v dobré víře považujeme za škodlivé nebo nezákonné, a to s oznámením pro vás nebo bez něj.

 • Zásady ochrany autorských práv

  Zásady ochrany autorských práv

  Službu nesmíte používat k žádným činnostem, které porušují autorská práva jiných osob. Zásadou společnosti Hunter je ukončit přístup ke Službě a její používání za příslušných okolností uživatelům, kteří opakovaně porušují autorská práva jiných osob.

 • Vlastnická práva

  Vlastnická práva

  Služba je a bude ve výhradním vlastnictví společnosti Hunter a vyhrazujeme si veškerá práva, vlastnické právo a zájmy na ní, mimo jiné včetně všech domén a subdomén, architektury programu, struktury databáze a metodiky kódování, designu, rozvržení a „vzhledu“, veškerého obsahu a analytických dat, všech verzí a odvozenin, všech vylepšení, modifikací a zdokonalení (i když jste je požadovali nebo za ně zaplatili), veškeré s tím související dobré vůle a všech autorských práv, patentových práv, ochranných známek a dalších práv duševního vlastnictví a vlastnických práv jakékoliv povahy na celém světě, která jsou v nich obsažena a jsou k nim připojena. Veškerá práva, která vám společnost Hunter výslovně neudělila podle těchto Podmínek služby, jsou vyhrazena společnosti Hunter a jejím dodavatelům. Čas od času můžete společnosti Hunter poskytnout návrhy, nápady nebo jiné názory týkající se služby, obsahu, analytických dat nebo dalších produktů nebo služeb společnosti Hunter. Poskytnutím zpětné vazby nám udělujete oprávnění jednat (nebo se rozhodnout nejednat) a komercionalizovat takovou zpětnou vazbu bez náhrady či jiného závazku vůči vám a bez vlastnických, důvěrných nebo jiných omezení jakéhokoliv druhu.

 • Důležitá prohlášení o vyloučení odpovědnosti

  DŮLEŽITÁ PROHLÁŠENÍ O VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

  SLUŽBA JE POSKYTOVÁNA NA ZÁKLADĚ „TAK, JAK JE“ A „TAK, JAK JE DOSTUPNÁ“, BEZ JAKÝCHKOLIV PROHLÁŠENÍ NEBO ZÁRUK, VÝSLOVNÝCH NEBO PŘEDPOKLÁDANÝCH, A VEŠKERÉ POUŽÍVÁNÍ SLUŽBY JE NA VAŠE VLASTNÍ RIZIKO. BEZ OMEZENÍ VÝŠE UVEDENÉHO TÍMTO ODMÍTÁME VEŠKERÉ PŘEDPOKLÁDANÉ NEBO ZÁKONNÉ ZÁRUKY PRODEJNOSTI, VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL, VLASTNICTVÍ, NEPORUŠOVÁNÍ PRÁV A NERUŠENÉHO UŽÍVÁNÍ. ŽÁDNÝ ZAMĚSTNANEC, ZÁSTUPCE, OBCHODNÍ ZÁSTUPCE, AUTORIZOVANÝ DISTRIBUTOR NEBO SERVISNÍ ZÁSTUPCE NENÍ OPRÁVNĚN ZAVAZOVAT NÁS K JAKÝMKOLIV PROHLÁŠENÍM NEBO ZÁRUKÁM, KTERÉ NEJSOU VÝSLOVNĚ UVEDENY V TĚCHTO PODMÍNKÁCH SLUŽBY.

  VYHRAZUJEME SI PRÁVO PROVÁDĚT ZMĚNY SLUŽBY PODLE VLASTNÍHO UVÁŽENÍ. NEPROHLAŠUJEME ANI NEZARUČUJEME, ŽE SLUŽBA BUDE FUNGOVAT BEZ PŘERUŠENÍ NEBO BEZ CHYB, ŽE OBSAH BUDE PŘESNÝ, ÚPLNÝ, AKTUÁLNÍ NEBO BEZ VIRŮ, TISKOVÝCH CHYB NEBO ZMĚN PROVEDENÝCH TŘETÍMI STRANAMI NEBO ŽE SLUŽBA BUDE KOMPATIBILNÍ S VAŠÍ SÍTÍ, SYSTÉMY NEBO ZAŘÍZENÍM, ŽE BUDE SPLŇOVAT VAŠE KONKRÉTNÍ POŽADAVKY NEBO DOSAHOVAT KONKRÉTNÍCH VÝSLEDKŮ. NEOVĚŘUJEME SERVISNÍ DATA, NERUČÍME ZA POŠKOZENÍ ÚDAJŮ SLUŽBY, ZA JEJICH ZTRÁTU NEBO ZNIČENÍ, ANI NEPOSKYTUJEME V SOUVISLOSTI S NIMI ŽÁDNÁ PROHLÁŠENÍ ANI ZÁRUKY JAKÉHOKOLIV DRUHU.

  SLUŽBA NENÍ URČENA A NEMĚLA BY BÝT POUŽÍVÁNA K ZADÁVÁNÍ, ZPRACOVÁNÍ NEBO UKLÁDÁNÍ INFORMACÍ, KTERÉ JSOU CITLIVÉ, PRIVILEGOVANÉ NEBO DŮVĚRNÉ POVAHY, JAKO JSOU MIMO JINÉ INFORMACE PLATEBNÍCH KARET. SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE NEBUDETE VE SLUŽBĚ ZADÁVAT, ZPRACOVÁVAT ANI UKLÁDAT ŽÁDNÉ TAKOVÉ INFORMACE, A PŘEBÍRÁTE VÝHRADNÍ ODPOVĚDNOST ZA JAKÉKOLIV PORUŠENÍ VÝŠE UVEDENÉHO POŽADAVKU. VYHRAZUJEME SI PRÁVO, ANIŽ BYCHOM BYLI POVINNI, VYMAZAT JAKÁKOLIV SERVISNÍ DATA, KTERÉ POVAŽUJEME ZA NEVHODNÉ NEBO NESLUČITELNÉ SE SLUŽBOU.

  SLUŽBA MŮŽE PODLÉHAT CHYBÁM V PŘENOSU, SELHÁNÍM NEBO ZPOŽDĚNÍM PŘI DORUČOVÁNÍ A DALŠÍM OMEZENÍM SPOJENÝM S POUŽÍVÁNÍM INTERNETU, POČÍTAČŮ A ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE. NEZARUČUJEME DOSTUPNOST SLUŽBY A NENESEME ODPOVĚDNOST ZA PŘÍPADNÉ OBDOBÍ NEDOSTUPNOSTI NEBO NEFUNKČNOSTI. ODMÍTÁME JAKOUKOLIV ODPOVĚDNOST VYPLÝVAJÍCÍ Z ÚMYSLNÉHO NEBO NEDBALOSTNÍHO JEDNÁNÍ NEBO OPOMENUTÍ TŘETÍCH STRAN, VÝPADKŮ INTERNETU NEBO NAPÁJENÍ, SELHÁNÍ SÍTĚ NEBO TELEKOMUNIKACÍ, VYŠŠÍ MOCI NEBO JINÝCH UDÁLOSTÍ, KTERÉ NEMŮŽEME OVLIVNIT.

 • Odkazy na stránky třetích stran

  Odkazy na stránky třetích stran

  Služba může obsahovat odkazy nebo widgety z internetových nebo mobilních stránek, které společnost Hunter nevlastní ani neprovozuje, včetně stránek, které společnost Hunter nebo třetí strany spravují na YouTube, Facebooku, Twitteru nebo jiných sociálních sítích. Zahrnutí těchto odkazů a widgetů by nemělo být vykládáno jako jakýkoliv druh přidružení, sponzorství, podpory nebo schválení. Pokud přistupujete k internetu nebo mobilnímu webu třetí strany nebo používáte widget třetí strany, činíte tak na vlastní riziko a v souladu s platnými podmínkami internetového nebo mobilního poskytovatele. Společnost Hunter nenese žádnou odpovědnost za jakékoliv informace, produkty nebo služby dostupné na internetových nebo mobilních stránkách třetích stran nebo jejich prostřednictvím, ani za jakékoliv kroky, které v souvislosti s nimi podniknete vy nebo jiné osoby.

 • Omezení odpovědnosti

  OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI

  V MAXIMÁLNÍM MOŽNÉM ROZSAHU POVOLENÉM PŘÍSLUŠNÝMI ZÁKONY NEBUDE SPOLEČNOST HUNTER V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ ODPOVĚDNÁ ZA JAKÉKOLIV NEPŘÍMÉ, NÁHODNÉ, NÁSLEDNÉ, ZVLÁŠTNÍ, EXEMPLÁRNÍ, TRESTNÍ NEBO PODOBNÉ ŠKODY NEBO ZA JAKOUKOLIV ZTRÁTU PODNIKÁNÍ, ZISKŮ NEBO PŘÍJMŮ, POŠKOZENÍ, ZTRÁTU NEBO POŠKOZENÍ DAT SLUŽBY NEBO PŘERUŠENÍ ČI VÝPADEK PROVOZU, KTERÉ VYPLÝVAJÍ Z TĚCHTO PODMÍNEK, ZÁSAD OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ, SLUŽBY, VAŠEHO PŘÍSTUPU K NIM NEBO JEJICH POUŽÍVÁNÍ NEBO NAŠEHO PLNĚNÍ ČI NEPLNĚNÍ V SOUVISLOSTI S NIMI NEBO S NIMI SOUVISEJÍ, A TO I V PŘÍPADĚ, ŽE JSME BYLI NA MOŽNOST TAKOVÝCH ŠKOD UPOZORNĚNI NEBO JSME O NÍ MĚLI VĚDĚT.

  V MAXIMÁLNÍM ROZSAHU PŘÍPUSTNÉM PODLE PLATNÝCH ZÁKONŮ NESMÍ CELKOVÁ KUMULATIVNÍ ODPOVĚDNOST SPOLEČNOSTI HUNTER ZA JAKÉKOLIV ŠKODY, ZTRÁTY, NÁROKY A DŮVODY K ŽALOBĚ VYPLÝVAJÍCÍ Z TĚCHTO PODMÍNEK, ZÁSAD OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ, SLUŽBY, VAŠEHO PŘÍSTUPU K NÍ A JEJÍHO POUŽÍVÁNÍ NEBO NAŠEHO PLNĚNÍ ČI NEPLNĚNÍ V SOUVISLOSTI S NIMI ZA ŽÁDNÝCH OKOLNOSTÍ PŘEKROČIT PŘEDPLATNÉ (POKUD EXISTUJE), KTERÉ JSTE SPOLEČNOSTI HUNTER ZAPLATILI ZA PŘEDPLATNÉ SLUŽBY BĚHEM DVANÁCTI (12) MĚSÍCŮ PŘED VZNIKEM PRVNÍHO TAKOVÉHO NÁROKU, NEBO PĚT AMERICKÝCH DOLARŮ (5 USD), PODLE TOHO, KTERÁ ČÁSTKA JE VYŠŠÍ.

  OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI UVEDENÁ V TĚCHTO PODMÍNKÁCH SLUŽBY JSOU PODSTATNOU SOUČÁSTÍ TĚCHTO PODMÍNEK SLUŽBY, PLATÍ BEZ OHLEDU NA POČET PŘÍPADŮ NEBO NÁROKŮ A BEZ OHLEDU NA POVAHU ŠKODY, ZTRÁTY NEBO PŘÍČINY PODÁNÍ ŽALOBY (AŤ UŽ SE JEDNÁ O SMLOUVU, DELIKT, NEDBALOST, OBJEKTIVNÍ ODPOVĚDNOST, NÁHRADU ŠKODY NEBO JINÉ SKUTEČNOSTI) A JSOU PLATNÁ A ZÁVAZNÁ, I KDYŽ SE MÁ ZA TO, ŽE NĚKTERÝ Z PROSTŘEDKŮ NÁPRAVY NESPLŇUJE SVŮJ ZÁKLADNÍ ÚČEL.

  Některé jurisdikce neumožňují vyloučení určitých záruk nebo vyloučení určitých typů škod. V rozsahu, v jakém se na tyto Podmínek služby vztahují právní předpisy dané jurisdikce, můžete mít další zákonná práva, která nelze smluvně vyloučit, a v takovém případě se omezení odpovědnosti uvedená v těchto Podmínek služby použijí pouze v rozsahu přípustném podle platných právních předpisů.

 • Náhrada škody

  Náhrada škody

  Souhlasíte s tím, že společnost Hunter odškodníte a zprostíte ji odpovědnosti v maximálním rozsahu přípustném podle platných právních předpisů za veškeré nároky, požadavky, příčiny žalob, škody, závazky, ztráty, pokuty, sankce, rozsudky, ocenění, vyrovnání, náklady a výdaje (včetně přiměřených poplatků za právní zastoupení a soudních výloh), které vznikly v důsledku nebo jsou zcela nebo zčásti přičitatelné následujícímu: (i) vaše používání nebo zneužití Služby, včetně veškerých úkonů a opomenutí vašich koncových uživatelů a činností, které se vyskytnou v rámci vašeho účtu; (ii) jakákoliv servisní data shromážděné, zadané, zpracované nebo uložené vaším jménem; (iii) vaše porušení těchto Podmínek služby; (iv) vaše skutečné nebo údajné porušení platných zákonů nebo práv jiné osoby nebo subjektu; (v) produkty a služby, které poskytujete svým přímým a nepřímým zákazníkům; a/nebo (vi) jakékoliv tvrzení nebo obvinění (ať už v dobré víře či nikoli), že společnost Hunter nese společnou, nerozdílnou, spoluzodpovědnou nebo náhradní odpovědnost, nebo že je jinak odpovědná, zcela nebo zčásti, v souvislosti s tímto.

 • Ukončení

  Ukončení

  Vyhrazujeme si právo pozastavit váš účet a/nebo ukončit vaše předplatné Služby, a to zcela nebo částečně: (i) pokud usoudíme nebo se důvodně domníváme, že jste porušili tyto Podmínky služby; (ii) pokud se stanete nebo budete prohlášeni za insolventní, provedete všeobecné postoupení pohledávek ve prospěch věřitelů, uzavřete dohodu o vyrovnání, rozšíření nebo úpravě všech nebo podstatných částí svých závazků, podáte dobrovolný návrh na konkurz nebo na vás bude podán nedobrovolný návrh na konkurz; nebo (iii) nebo z praktických důvodů, kdykoliv a z jakéhokoliv důvodu nebo bez důvodu, včetně případu, kdy přestaneme Službu nabízet. Pokud dojde k ukončení z naší strany z praktických důvodů, máte jako jediný a výlučný opravný prostředek nárok na částečné vrácení předplatného od společnosti Hunter (nebo od autorizovaného obchodního zástupce společnosti Hunter, autorizovaného distributora nebo servisního zástupce, pokud jste předplatné zakoupili prostřednictvím autorizovaného obchodního zástupce společnosti Hunter, autorizovaného distributora nebo servisního zástupce) vámi předplacených poplatků za předplatné Služby (pokud existují) za zbývající období předplatného Služby (nebo 0 USD, pokud jste obdrželi předplatné Služby zdarma spolu s nákupem technického vybavení Hunter).

  Po uplynutí nebo ukončení předplatného Služby z jakéhokoliv důvodu ukončíte veškerý přístup ke Službě a její používání, a veškerá práva a licence, které vám byly uděleny podle těchto Podmínek služby, automaticky zaniknou. S výhradou výše uvedeného platí, že ustanovení těchto Podmínek služby zůstávají v platnosti i po uplynutí nebo ukončení vašeho předplatného Služby z jakéhokoliv důvodu, a budou závazná a prospěšná pro strany a jejich příslušné oprávněné nástupce a pokračovatele.

 • Změny k těmto Podmínkám služby

  Změny k těmto Podmínkám služby

  Vyhrazujeme si právo čas od času tyto Podmínky služby změnit na základě vlastního uvážení. Jakákoliv změna bude účinná, jakmile bude zveřejněna ve Službě nebo vám bude jinak zpřístupněna společností Hunter. Pokud nesouhlasíte se změněnými podmínkami, musíte to společnosti Hunter neprodleně písemně oznámit a přestat Službu používat. Váš trvalý přístup ke Službě nebo její používání poté, co společnost Hunter tyto Podmínky služby upraví, je potvrzením vašeho souhlasu se změněnými podmínkami. Jakákoliv jiná změna těchto Podmínek služby nebo zřeknutí se jakékoliv povinnosti, práva nebo opravného prostředku podle této smlouvy musí být provedena písemně a podepsána oprávněným zástupcem každé ze stran. Zřeknutí se práva při jedné příležitosti neznamená zřeknutí se práva při následujících příležitostech.

 • Různé

  Různé

  Vyhrazujeme si právo čas od času tyto Podmínky služby změnit na základě vlastního uvážení. Jakákoliv změna bude účinná, jakmile bude zveřejněna ve Službě nebo vám bude jinak zpřístupněna společností Hunter. Pokud nesouhlasíte se změněnými podmínkami, musíte to společnosti Hunter neprodleně písemně oznámit a přestat Službu používat. Váš trvalý přístup ke Službě nebo její používání poté, co společnost Hunter tyto Podmínky služby upraví, je potvrzením vašeho souhlasu se změněnými podmínkami. Jakákoliv jiná změna těchto Podmínek služby nebo zřeknutí se jakékoliv povinnosti, práva nebo opravného prostředku podle této smlouvy musí být provedena písemně a podepsána oprávněným zástupcem každé ze stran. Zřeknutí se práva při jedné příležitosti neznamená zřeknutí se práva při následujících příležitostech.

  1. Rozhodné právo. Tyto Podmínky služby se budou řídit a vykládat pro všechny účely podle zákonů státu Missouri ve Spojených státech amerických, a to bez ohledu na jakékoliv zásady střetu práv, které by vyžadovaly použití právních norem jiné jurisdikce. Úmluva Organizace spojených národů o smlouvách o mezinárodní koupi zboží a zákon o jednotných počítačových informačních transakcích (jak je stanoveno jakoukoliv jurisdikcí) se na tyto Podmínky služby nevztahují a jsou tímto výslovně vyloučeny.
  2. Soudní příslušnost; místo řízení. Jakýkoliv spor, žaloba nebo řízení vyplývající z těchto Podmínek služby, Zásad ochrany osobních údajů nebo Služby, či s nimi související, budou zahájeny u státních soudů v okrese St. Louis ve státě Missouri nebo, pokud existuje řádná a výlučná věcná příslušnost, u Okresního soudu Spojených států amerických pro Východní okres státu Missouri. Tímto souhlasíte s osobní příslušností a výlučnou místní příslušností těchto soudů a vzdáváte se jakýchkoliv námitek proti nim, včetně námitek založených na nepříslušnosti soudu; výše uvedené však nebrání společnosti Hunter získat soudní příkaz nebo jiné nepeněžní spravedlivé zadostiučinění nebo vymáhat vaše povinnosti k náhradě škody podle těchto Podmínek služby u jakéhokoliv příslušného soudu.
  3. Upozornění. Veškerá oznámení podle těchto Podmínek služby musí mít písemnou formu a být v anglickém jazyce. Oznámení vám mohou být doručována e-mailem, faxem nebo poštou s předplaceným poštovným nebo doporučeným e-mailem, s vyžádaným potvrzením o vrácení zboží na nejaktuálnější e-mailovou adresu. Oznámení společnosti Hunter musí být doručena předplaceným poštovným doporučeným nebo doporučeným dopisem s doručenkou na adresu hlavního právního zástupce na adresu sídla společnosti Hunter.
  4. Postoupení. Bez předchozího písemného souhlasu společnosti Hunter nesmíte postoupit tyto Podmínky služby ani žádná svá práva či povinnosti vyplývající z těchto Podmínek služby, ať už zcela nebo zčásti, ať už ze zákona nebo jinak. Jakékoliv pokusy o postoupení v rozporu s výše uvedeným ustanovením budou od začátku a bez jeho účinnosti neplatné. Společnost Hunter může kdykoliv a z jakéhokoliv důvodu postoupit tyto Podmínky služby nebo jakákoliv svá práva či povinnosti vyplývající z těchto Podmínek služby, a to zcela nebo zčásti, včetně v souvislosti s fúzí, akvizicí, reorganizací, restrukturalizací, likvidací, zrušením nebo jiným převodem celého podniku nebo části podniku nebo majetku společnosti Hunter.
  5. Vztahy; příjemci z řad třetích stran. Žádné ustanovení těchto Podmínek služby není určeno ani nesmí být vykládáno tak, že vytváří jakýkoliv vztah zastoupení, zaměstnání, partnerství, fiduciární vztah nebo vztah společného podniku mezi vámi a společností Hunter, nebo že dává jakékoliv třetí straně jakákoliv práva nebo opravné prostředky podle těchto Podmínek služby nebo na jejich základě; nicméně za předpokladu, že se zřeknutí se odpovědnosti, omezení odpovědnosti a ochrana před odškodněním podle těchto Podmínek služby vztahují na společnost Hunter, její akcionáře, ředitele, vedoucí pracovníky, zaměstnance, nezávislé dodavatele, zástupce a přidružené společnosti, mimo jiné včetně autorizovaných obchodních zástupců společnosti Hunter, autorizovaných distributorů a servisních zástupců. Veškeré odkazy na společnost Hunter v souvislosti s výše uvedeným se považují za odkazy zahrnující tyto osoby a subjekty jako oprávněné třetí strany, které jsou oprávněny přijmout veškeré výhody z toho plynoucí.
  6. Opodstatněná úleva. Služba zahrnuje důvěrné a chráněné informace společnosti Hunter a jejích dodavatelů a představuje cenné obchodní tajemství. Berete na vědomí, že jakékoliv porušení povolených ustanovení o použití, zakázaných aktivitách, licencích nebo vlastnictví těchto Podmínek služby by způsobilo společnosti Hunter nenapravitelné škody, jejichž rozsah by bylo obtížné a neproveditelné posoudit, a že samotná náhrada škody v penězích by nebyla přiměřeným prostředkem nápravy takového porušení. Společnost Hunter je proto kromě všech ostatních dostupných právních a správních prostředků oprávněna získat soudní příkaz u jakéhokoliv příslušného soudu, aniž by v této souvislosti musela složit kauci.
  7. Interpretace.  Pokud bude kterékoliv ustanovení těchto Podmínek služby označeno za nevymahatelné podle platných právních předpisů, bude takové ustanovení příslušným soudem vyloženo nebo změněno tak, aby bylo dosaženo cílů takového ustanovení v co největším možném rozsahu podle platných právních předpisů, nebo bude od těchto Podmínek služby odděleno, pokud takový výklad nebo změna nebudou možné, a ostatní ustanovení těchto Podmínek služby zůstanou v plné platnosti a účinnosti. Nadpisy a názvy oddílů v těchto Podmínkách služby slouží pouze pro referenční účely a nemají vliv na význam nebo výklad těchto Podmínek služby. Pojem „včetně“ znamená „včetně a bez omezení.“ Výrazy „zde“, „v tomto (dokumentu)“, „podle tohoto“, „tomuto“, „tohoto“ a podobné varianty se vztahují na tyto Podmínky služby jako celek, nikoliv na konkrétní část.
  8. Celá smlouva. Tyto Podmínky služby stanovují úplnou dohodu mezi vámi a společností Hunter ohledně předmětu těchto Podmínek služby a nahrazují všechny předchozí a současné návrhy, dohody a ujednání, ať už písemné nebo ústní, týkající se předmětu těchto Podmínek služby. Aniž by tím bylo omezeno výše uvedené, jsou tyto Podmínky služby určeny a považovány za podmínky, kterými se řídí veškeré používání Služby a obsahu, Servisních dat a analytických dat existujících před datem vydání těchto Podmínek služby, které je uvedeno výše. Jakékoliv protichůdné nebo dodatečné podmínky, které jste navrhli v jakémkoliv e-mailu, příloze nebo jiném písemném sdělení, pro nás nejsou závazné a jsou tímto výslovně odmítnuty.

  Copyright 2019 Hunter Engineering Company. „Hunter Engineering“, „HunterNet“, logo Hunter Engineering a další značky uvedené v této službě jsou chráněnými ochrannými známkami a servisními známkami společnosti Hunter Engineering Company, jejích poskytovatelů licencí a dodavatelů. Všechna práva vyhrazena.

 • Kontakt

  KONTAKT

  V případě jakýchkoliv dotazů týkajících se služby můžete kontaktovat společnost Hunter Engineering Company zasláním e-mailu na adresu Privacy@Hunter.com nebo dopisu na adresu Hunter Engineering Company, 11250 Hunter Drive, Bridgeton, Missouri 63044.

Aby vám tato webová stránka byla co nejužitečnější, používá soubory cookies. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookies.
Informace o souborech cookies a jejich používání naleznete v našich zásadách ochrany osobních údajů a našich podmínkách použití.