Hamburger Menu Icon Menu
Search Icon

Zadejte svou polohu pro nejrychlejší a nejpřesnější služby

Spojené státy americké a Kanada icon
Spojené státy americké a Kanada

Obchodní podmínky webu společnosti Hunter Engineering Company

SOUHLAS S PODMÍNKAMI

Přístupem, procházením a/nebo používáním stránek na tomto webu souhlasíte s těmito podmínkami. Pokud s nimi nesouhlasíte, nepřistupujte, neprocházejte ani nepoužívejte tento web. Pokud jste v současné době smluvní stranou formální kupní smlouvy se společností Hunter Engineering Company (Hunter), podmínky této smlouvy nahradí jakékoli podmínky tohoto webu, pokud jsou tyto podmínky nekonzistentní. Jiné webové stránky vlastněné nebo provozované společností Hunter Engineering Company (dále jen „Hunter“), která mohou být v rámci tohoto webu propojena, mohou podléhat dalším nebo jiným podmínkám. Přečtěte si podmínky, které jsou na tomto webu k dispozici.

 • Způsobilost uživatele

  Tento web je poskytován společností Hunter Engineering Company a je dostupný pouze subjektům a plnoletým osobám, které mohou podle platných právních předpisů uzavírat právně závaznou smlouvu(y). Nesplňujete-li tyto požadavky, není vám dovoleno tento web používat.

 • Licence a vlastnictví

  Materiály publikované na tomto webu (dále jen „materiály“) a jakýchkoli jiných webových stránkách vlastněných, provozovaných, licencovaných nebo kontrolovaných společností Hunter Engineering Company (dále jen „web“) jsou vlastnictvím společnosti Hunter nebo jiných poskytovatelů takových materiálů a jsou chráněny autorskými právy USA a mezinárodními zákony na ochranu ochranných známek, patentů, obchodního tajemství a dalších zákonů na ochranu duševního vlastnictví nebo vlastnických práv. Není-li jinak výslovně schváleno těmito podmínkami, nesmíte materiály kopírovat, reprodukovat, upravovat, pronajímat, prodávat, vytvářet z nich odvozená díla, nahrávat, přenášet ani distribuovat žádným způsobem bez předchozího písemného svolení společnosti Hunter nebo příslušné třetí strany. Není-li v tomto dokumentu výslovně uvedeno jinak, společnost Hunter vám neuděluje žádná výslovná ani předpokládaná práva k materiálům společnosti Hunter ani materiálům žádné třetí strany.

  Společnost Hunter vám uděluje omezenou, osobní, nepřenosnou, nesublicencovatelnou, odvolatelnou licenci, co se týče (a) přístupu na tento web, jeho obsahu a služeb a jejich používání pouze způsobem, který společnost Hunter uvedla a (b) přístupu k počítačovým a síťovým službám společnosti Hunter nabízeným na tomto webu („systém společnosti Hunter“) pouze způsobem, který je výslovně povolen společností Hunter. S výjimkou této omezené licence společnost Hunter udělením přístupu na tento web nepřenáší žádný podíl na systémech Hunter, informacích nebo datech dostupných prostřednictvím systémů Hunter (dále jen „údaje“), obsahu, službách, této webové stránce nebo jakémkoliv jiném majetku společnosti Hunter. S výjimkou rozsahu vyžadovaného zákonem nebo jak je zde výslovně uvedeno, nesmí být žádný obsah a/nebo informace zpětně analyzovány, upravovány, reprodukovány, znovu publikovány, překládány do jakéhokoli jazyka nebo počítačového jazyka, přenášeny v jakékoli formě nebo jakýmkoli jiným způsobem. znamená, přeprodán nebo redistribuován bez předchozího písemného souhlasu společnosti Hunter. Obsah nesmíte vytvářet, prodávat, nabízet k prodeji, upravovat, reprodukovat, zobrazovat, veřejně prezentovat, importovat, distribuovat, převádět ani jinak používat jakýmkoli způsobem, a to bez výslovného souhlasu společnosti Hunter.

 • Povolené použití a omezení

  Náš web můžete používat pouze v souladu se zákonem, včetně příslušných zákonů a předpisů týkajících se kontroly exportu a zpětného exportu.

  Kromě dalších omezení uvedených v těchto podmínkách souhlasíte, že:

  1. Nebudete zastírat původ informací přenášených prostřednictvím tohoto webu.
  2. Na tento web neumístíte falešné ani zavádějící informace.
  3. Nebudete používat ani přistupovat k žádným službám, informacím, aplikacím nebo softwaru dostupným prostřednictvím rozhraní způsobem, který společnost Hunter výslovně neschválí.
  4. Na tomto webu nezadáte ani neuložíte žádné informace, které obsahují viry, trojské koně, červy, časové bomby nebo jiné programy pro naprogramování počítače, které mají za cíl poškodit, rušit, zachytit nebo zveřejnit jakýkoli systém, tyto webové stránky nebo informace, nebo které porušují práva duševního vlastnictví jiných osob.
  5. Přístup k některým částem tohoto webu je omezen na zákazníky nebo zaměstnance společnosti Hunter.
  6. Nebudete používat nebo přistupovat na tento web nebo k systémům či službám společnosti Hunter žádným způsobem, který podle uvážení společnosti Hunter negativně ovlivňuje výkon či funkci systémů, služeb nebo rozhraní společnosti Hunter nebo narušuje schopnost autorizovaných stran přistupovat k systémům, službám nebo na web společnosti Hunter.
  7. Nebudete používat žádné „deep-link“, „page-scrape“, „robot“, „spider“ nebo jiné automatické zařízení, program, algoritmus nebo metodiku nebo jiný podobný nebo ekvivalentní manuální proces, k přístupu, získání, kopírování nebo monitorování jakékoli části tohoto webu nebo jakéhokoli obsahu nebo jakýmkoli způsobem reprodukovat nebo obcházet navigační strukturu nebo prezentaci tohoto webu nebo jakéhokoli jeho obsahu , k získání nebo pokusu o získání jakýchkoli materiálů, dokumentů nebo informací prostřednictvím jakýchkoli prostředků, které nejsou k dispozici prostřednictvím tomto webu. Společnost Hunter si vyhrazuje právo zakázat jakoukoli takovou činnost.
 • Vyloučení odpovědnosti

  MATERIÁL NA TOMTO WEBU MŮŽE OBSAHOVAT TECHNICKÉ NEPŘESNOSTI NEBO TYPOGRAFICKÉ CHYBY. SPOLEČNOST HUNTER ENGINEERING MŮŽE KDYKOLI PROVÁDĚT ZMĚNY NEBO VYLEPŠENÍ BEZ UPOZORNĚNÍ. MATERIÁLY NA TOMTO WEBU JSOU POSKYTOVÁNY „TAK, JAK JSOU“ A BEZ ZÁRUK NEBO PODMÍNEK JAKÉHOKOLI DRUHU, AŤ UŽ VÝSLOVNÝCH NEBO PŘEDPOKLÁDANÝCH. SPOLEČNOST HUNTER ENGINEERING VYLUČUJE VŠECHNY ZÁRUKY A PODMÍNKY VYJÁDŘENÉ NEBO PŘEDPOKLÁDANÉ, VČETNĚ ZÁRUK PRODEJNOSTI, VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL, VLASTNICTVÍ A NEPORUŠENÍ PRÁV. SPOLEČNOST HUNTER ENGINEERING NEZARUČUJE, ŽE WEB BUDE DOSTUPNÝ A VAŠE POUŽÍVÁNÍ WEBU BUDE NEPŘERUŠOVANÉ NEBO BEZ CHYB, ŽE VADY BUDOU OPRAVENY, ANI ŽE TENTO WEB NEBO SERVER, KTERÉ JE DĚLAJÍ DOSTUPNÝMI NEOBSAHUJÍ VIRY NEBO JINÉ ŠKODLIVÉ KOMPONENTY. SPOLEČNOST HUNTER ENGINEERING NEZARUČUJE ANI NEPOSKYTUJE ŽÁDNÉ PROHLÁŠENÍ O POUŽITÍ NEBO ZPŮSOBU POUŽÍVÁNÍ WEBU A/NEBO MATERIÁLŮ NA TOMTO WEBU V SOUVISLOSTI S JEJICH SPRÁVNOSTÍ, PŘESNOSTÍ, ČASOVÝMI ÚDAJI, SPOLEHLIVOSTÍ, APLIKACÍ NEBO JINAK. VEŠKERÉ NÁKLADY NA JAKÝKOLIV POTŘEBNÝ SERVIS, OPRAVU ČI NÁPRAVU PŘEBÍRÁTE VY (A NIKOLI SPOLEČNOST HUNTER ENGINEERING). VÝŠE UVEDENÉ VYLOUČENÍ SE NA VÁS NEMUSÍ VZTAHOVAT, A TO V ROZSAHU, V JAKÉM PLATNÉ PRÁVNÍ PŘEDPISY NEDOVOLUJÍ VYLOUČENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK.

 • Prohlášení o vyloučení odpovědnosti

  SPOLEČNOST HUNTER ENGINEERING COMPANY NEODPOVÍDÁ ZA ŽÁDNÉ ŠKODY NEBO ÚJMU ZPŮSOBENOU POUŽITÍM TOHOTO WEBU, VČETNĚ MIMO JINÉ, CO SE TÝČE SELHÁNÍ VÝKONU, CHYBY, OPOMENUTÍ, PŘERUŠENÍ, VADY, ZPOŽDĚNÍ V PŘENOSU, POČÍTAČOVÝCH VIRŮ NEBO VÝPADKU VEDENÍ. SPOLEČNOST HUNTER ENGINEERING NEODPOVÍDÁ ZA ŽÁDNÉ ŠKODY NEBO ÚJMU, VČETNĚ MIMO JINÉ PŘÍMÝCH, NEPŘÍMÝCH, ZVLÁŠTNÍCH NEBO NÁSLEDNÝCH ŠKOD, KTERÉ VYPLÝVAJÍ Z POUŽITÍ NEBO NEMOŽNOSTI POUŽITÍ, WEBU A/NEBO MATERIÁLŮ NA TOMTO WEBU, A TO ANI V PŘÍPADĚ, ŽE DOJDE K NEDBALOSTI ZE STRANY SPOLEČNOSTI HUNTER ENGINEERING COMPANY NEBO AUTORIZOVANÉHO ZÁSTUPCE SPOLEČNOSTI HUNTER NEBO POKUD BYL AUTORIZOVANÝ ZÁSTUPCE SPOLEČNOSTI UPOZORNĚN NA MOŽNOST TĚCHTO ŠKOD ČI ČEHOKOLIV Z VÝŠE UVEDENÉHO. VÝŠE UVEDENÉ OMEZENÍ NEBO VYLOUČENÍ SE NA VÁS NEMUSÍ VZTAHOVAT, A TO V ROZSAHU V JAKÉM PLATNÉ PRÁVNÍ PŘEDPISY NEDOVOLUJÍ VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI ZA TAKOVÉTO ŠKODY.

 • Příspěvky

  Všechny poznámky, návrhy, nápady, grafika nebo jiné informace sdělené společnosti Hunter Engineering Company prostřednictvím tohoto webu (společně „příspěvek“) budou navždy majetkem společnosti Hunter Engineering Company, přičemž se vzdáváte všech svých práv z nich vyplývajících, mimo jiné včetně morálního práva. S výjimkou případů popsaných v našich zásadách ochrany osobních údajů nebude společnost Hunter povinna zacházet s žádnými odeslanými informacemi jako s důvěrnými a nevzniká jí závazek v souvislosti s nápady pro její podnikání (včetně, mimo jiné, nápadů týkajících se produktů nebo reklamy), přičemž nepřijme odpovědnost v důsledku podobností, které se mohou objevit s ohledem na produkty nebo činnosti společnosti Hunter. Společnost Hunter Engineering Company bude mít bez omezení výhradní vlastnictví všech současných i budoucích existujících práv k příspěvku jakéhokoli druhu a povahy všude na světě. S výjimkou případů uvedených níže v posledním odstavci této části bude společnost Hunter oprávněna použít příspěvek pro jakýkoli komerční nebo jiný účel, aniž by jí tím vznikal jakýkoliv závazek náhrady vůči vám či jiné osobě, která příspěvek odeslala.

  Příspěvek, včetně jakýchkoli osobních údajů, je odeslán dobrovolně a podléhá zásadám ochrany osobních údajů. Jste odpovědní za obsah příspěvku a souhlasíte s tím, že budete bránit (dle volby společnosti Hunter Engineering Company a na své vlastní náklady), odškodníte a zbavíte společnost Hunter Engineering Company odpovědnosti v souvislosti s jakýmikoliv škodami, ztrátami, náklady nebo výdaji, včetně poplatků za právní zastoupení, které společnosti Hunter případně vzniknou v důsledku vašeho příspěvku. Pokud prohlížíte tento web na veřejném počítači nebo používáte počítač, k němuž má přístup více osob, dodržujte všechny příslušné pokyny, abyste se ujistili, že jste dostatečně odpojeni a odhlášeni od tohoto webu a počítačového systému, který používáte, abyste tak zabránili neoprávněným příspěvkům nebo přístupu k vašemu účtu u společnosti Hunter. Společnost Hunter Engineering Company si vyhrazuje právo zkontrolovat, upravit nebo odstranit z tohoto webu jakýkoli příspěvek, který společnost Hunter na základě vlastního uvážení považuje za nezákonný, urážlivý nebo jinak nevhodný. Máte výhradní odpovědnost za uchovávání a zabezpečení údajů svého účtu u společnosti Hunter.

 • Informace o ochranné známce

  HUNTER ENGINEERING COMPANY a HUNTER jsou registrované ochranné známky společnosti HUNTER ENGINEERING COMPANY ve Spojených státech amerických a některých dalších zemích. Všechny ostatní ochranné známky společnosti Hunter Engineering Company, servisní značky, názvy domén, loga a názvy společností (dále jen „značky“) uvedené na tomto webu jsou buď značkami nebo jsou majetkem společnosti Hunter Engineering Company. V zemích, kde není registrována kterákoli z značek společnosti Hunter Engineering Company, si společnost Hunter Engineering Company vyhrazuje další práva spojená s neregistrovanými značkami. Jiné názvy produktů nebo společností uvedené na tomto webu mohou být ochrannými známkami příslušných vlastníků. Bez svolení vlastníka příslušné značky nesmíte vy ani žádná třetí strana používat žádnou značku společnosti Hunter Engineering Company.

 • Ochrana osobních údajů

  Používání osobních údajů na tomto webu se řídí našimi zásadami ochrany osobních údajů.

 • Odkazy

  Na určitých místech tohoto webu jsou dostupné živé „odkazy“ na jiné internetové adresy. Tyto externí internetové adresy obsahují informace vytvořené, publikované, udržované nebo jinak zveřejněné organizacemi nezávislými na společnosti Hunter Engineering Company. Společnost Hunter nepodporuje, neschvaluje, necertifikuje, neudržuje ani nekontroluje tyto externí internetové adresy a nezaručuje přesnost, úplnost, účinnost, včasnost nebo správné pořadí informací umístěných na těchto adresách. Společnost Hunter poskytuje odkazy pouze pro pohodlí. Použití jakýchkoli informací získaných z takových adres je dobrovolné a spoléhat by se na ně mělo pouze po nezávislém posouzení jejich přesnosti, úplnosti, účinnosti a aktuálnosti. Zahrnutí odkazu na tomto webu, ani odkaz na jakýkoli konkrétní komerční produkt, proces nebo službu, obchodní název, ochranné známky, servisní značku, výrobce nebo jinak nepředstavuje ani nenaznačuje podporu, doporučení nebo zvýhodňování ze strany společnosti Hunter.

  Mohou nastat okolnosti, kdy je přístup na tento web zajištěn hypertextovým prostřednictvím odkazu umístěným na jiné webové stránce. Společnost Hunter Engineering Company nenese žádnou odpovědnost za obsah jiných webových stránek, společnost Hunter neposkytuje žádná prohlášení ani záruky či podmínky s ohledem na informace obsažené na těchto jiných webových stránkách, přičemž společnost Hunter nenese odpovědnost za žádné škody nebo újmu vyplývající z obsahu nebo přístupu k těmto jiným webovým stránkám. Společnost Hunter nepodporuje jednotlivce, společnosti nebo jiné podobné subjekty ani žádné produkty nebo materiály spojené s takovými jednotlivci, společnostmi nebo jinými podobnými subjekty, které poskytují odkaz na tento web. S výjimkou předchozího písemného souhlasu společnosti Hunter, souhlasíte, že nebudete: (a) poskytovat ani vytvářet odkaz na tuto stránku; nebo (b) vytvářet jakékoli rámce na jakýchkoli jiných stránkách, které se vztahují k jakémukoli z materiálů umístěných na tomto webu. Souhlasíte také s tím, že nebudete publikovat žádné materiály na těchto stránkách bez výslovného písemného souhlasu společnosti Hunter.

 • Ukončení

  Tato smlouva může být společností Hunter Engineering Company nebo vámi ukončena kdykoliv. Tuto smlouvu můžete ukončit zničením: (a) všech materiálů získaných prostřednictvím tohoto webu, (b) veškeré související dokumentace a všech kopií a instalací. Při ukončení smlouvy musíte zničit všechny materiály, včetně trvalého odstranění všech materiálů z jakéhokoli počítače a/nebo médií, a na žádost společnosti Hunter Engineering Company písemně potvrdit, že byly zničeny všechny materiály. Zřeknutí se záruky, omezení a vyloučení odpovědnosti, výhrady vlastnických práv a další podmínky této smlouvy, které mají ze své podstaty přetrvat, přetrvají i po ukončení nebo vypršení platnosti této smlouvy z jakéhokoli důvodu.

 • Soudní příslušnost; Shoda s právními předpisy

  Přístup k tomuto webu a podmínky používání se řídí federálním právem Spojených států a/nebo zákony státu Missouri, s výjimkou ustanovení o kolizi právních předpisů, která uplatňují hmotné právo jiných soudů či na něj odkazují.

  Není-li popsáno jinak, jsou všechny materiály na tomto webu k dispozici pouze za účelem poskytnutí informací o společnosti Hunter Engineering a produktech, které společnost prodává nebo nabízí. Společnost Hunter kontroluje a provozuje tento web ze Spojených států amerických, přičemž neprohlašuje, že tyto materiály jsou vhodné nebo dostupné pro použití na jiných místech. Pokud používáte tento web z jiných míst, jste odpovědní za dodržování příslušných místních právních předpisů, mimo jiné včetně všech právních předpisů týkajících se exportu.

 • Vzdání se práv

  Žádné prodlení nebo opomenutí ze strany společnosti Hunter Engineering Company uplatnit jakékoli právo, ke kterému dojde při jakémkoli nedodržení podmínek této smlouvy z vaší strany, nebude mít vliv na takové právo nebo nárok ani nebude vykládáno jako vzdání se těchto práv. Jakékoli vzdání se práv v případě úmluv, podmínek nebo dohod ze strany společnosti Hunter Engineering Company, jež představují plnění z vaší strany, nebude vykládáno jako vzdání se práv v případě jakéhokoli následného porušení s ohledem na zde obsaženou úmluvu, podmínku nebo dohodu.

 • Změna podmínek používání

  Společnost Hunter Engineering Company může tyto podmínky kdykoli revidovat úpravou nebo aktualizací tohoto zveřejněného dokumentu. Vaše používání tohoto webu k datu účinnosti takových úprav nebo aktualizací, nebo po tomto datu, bude znamenat vaše přijetí těchto podmínek v platném a/nebo aktualizovaném znění.

 • Psaný dokument

  Tyto podmínky můžete uchovat v písemné podobě jejich vytištěním pro vaši evidenci, přičemž se zříkáte jakýchkoli dalších požadavků ohledně doložení těchto podmínek v písemné formě.

 • Různá ustanovení

  Pokud je jakákoli část těchto podmínek nezákonná, neplatná nebo nevymahatelná, bude tato část považována za oddělitelnou a nebude mít vliv na platnost a vymahatelnost jakýchkoli zbývajících ustanovení. Veškeré informace týkající se vašeho používání tohoto webu pro nezákonné účely budou předány donucovacím orgánům. Tyto podmínky a zásady ochrany osobních údajů představují úplnou dohodu mezi stranami, týkající se používání tohoto webu, a nahrazují veškeré předchozí dohody mezi stranami, s výjimkou výše uvedeného. V případě, že procházíte, přistupujete nebo používáte jiné webové stránky hostované společností Hunter Engineering nebo jejími přidruženými společnostmi, mohou se na vás vztahovat alternativní podmínky používání, které mohou být na těchto jiných webových stránkách uvedeny.

KONTAKT

Společnost Hunter Engineering můžete kontaktovat zasláním e-mailu na adresu WebMaster@Hunter.com nebo písemně na adrese Hunter Engineering Company, 11250 Hunter Drive, Bridgeton, Missouri 63044, a tak požádat o písemný souhlas s použitím materiálů na tomto webu pro jiné účely, než jsou uvedené v podmínkách nebo pokud máte jakékoli jiné otázky týkající se tohoto webu.

Aby vám tato webová stránka byla co nejužitečnější, používá soubory cookies. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookies.
Informace o souborech cookies a jejich používání naleznete v našich zásadách ochrany osobních údajů a našich podmínkách použití.