Hamburger Menu Icon Menu
Search Icon

Podaj swoją lokalizację, aby zapewnić najszybszą i najdokładniejszą obsługę

Stany Zjednoczone i Kanada icon
Stany Zjednoczone i Kanada

Subskrypcja HunterNet® — Warunki Świadczenia Usługi

 • Przegląd

  Przegląd

  Niniejszy dokument określa warunki, na jakich Hunter Engineering Company („Hunter”, „my” lub „nas”), korporacja z siedzibą w Missouri, zapewnia uprawnionym subskrybentom (indywidualnie i w imieniu dealera, placówki serwisowej lub innego podmiotu subskrybującego, „Użytkownik”) zdalny dostęp do usług ShopResults i możliwość korzystania z nich, w tym stron internetowych, aplikacji, modułów, interfejsów, treści, funkcji i funkcjonalności, niezależnie od tego, czy są one wbudowane lub dostępne za pośrednictwem innych stron internetowych, aplikacji lub urządzeń (łącznie „Usługa”).

  PROSIMY O UWAŻNE ZAPOZNANIE SIĘ Z NINIEJSZYMI WARUNKAMI UŻYTKOWNIKA USŁUGI SHOPNET, PONIEWAŻ ZAWIERAJĄ ONE WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE PRAW UŻYTKOWNIKA, A TAKŻE WAŻNE WYŁĄCZENIA I OGRANICZENIA PRAW ORAZ WAŻNE WYŁĄCZENIA I OGRANICZENIA NASZEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI. SUBSKRYBUJĄC USŁUGĘ, UZYSKUJĄC DOSTĘP DO NIEJ LUB KORZYSTAJĄC Z NIEJ, UŻYTKOWNIK POTWIERDZA, ŻE PRZECZYTAŁ NINIEJSZE WARUNKI, ZROZUMIAŁ JE I ZAAKCEPTOWAŁ ICH WIĄŻĄCY PRAWNIE CHARAKTER.

  Uzyskując dostęp do powiązanych stron internetowych i/lub korzystając z Usługi, Użytkownik akceptuje niniejsze warunki oraz warunki korzystania z witryny internetowej firmy Hunter, które znajdują się na stronie https://www.hunter.com/terms-of-use. Jeśli Użytkownik nie akceptuje warunków, nie może korzystać z powiązanych stron internetowych ani ich przeglądać, ani też korzystać z Usługi.

 • Uprawnienia użytkownika; konfiguracja konta

  Uprawnienia użytkownika; konfiguracja konta

  Usługa jest udostępniana przez firmę Hunter Engineering Company i dostępna wyłącznie podmiotom i osobom pełnoletnim, które mogą zawierać prawnie wiążące umowy na mocy obowiązującego prawa. Jeśli Użytkownik nie należy do tej grupy, nie może korzystać z Usługi.

  Dostęp i korzystanie z Usługi jest ograniczone do uprawnionych subskrybentów, którzy (i) zakupili lub otrzymali bezpłatną subskrypcję Usługi od firmy Hunter, autoryzowanego przedstawiciela handlowego, autoryzowanego dystrybutora lub przedstawiciela serwisu firmy Hunter oraz (ii) założyli odpowiednie konto subskrybenta. Wszelki inny dostęp do Usługi lub korzystanie z niej bez wyraźnej, pisemnej zgody firmy Hunter jest zabronione. Użytkownik niniejszym oświadcza i gwarantuje, że wszystkie informacje przekazane przez Użytkownika w celu założenia konta są aktualne i będą przez Użytkownika aktualizowane, aby pozostawały prawdziwe, dokładne i kompletne. Dostęp do Usługi i korzystanie z niej podlega naszej Polityce Prywatności dostępnej pod adresem https://www.hunter.com/privacy-statement.

  Jeśli Użytkownik współpracuje z autoryzowanym przedstawicielem handlowym Hunter, autoryzowanym dystrybutorem, przedstawicielem serwisowym lub inną osobą trzecią w celu zainstalowania sprzętu Hunter, skonfigurowania konta w Usłudze i/lub utworzenia albo odnowienia subskrypcji Usługi, Użytkownik wyznacza takiego przedstawiciela handlowego, przedstawiciela serwisowego lub inną osobę trzecią do działania jako agent Użytkownika w celu akceptacji niniejszych WŚU i Polityki Prywatności w imieniu Użytkownika. Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z niniejszymi WŚU i Polityką Prywatności, rozumie je i pozostaje nimi prawnie związany, niezależnie od tego, czy korzysta z usług takiego przedstawiciela handlowego, przedstawiciela serwisowego lub innej strony trzeciej.

 • Bezpieczeństwo konta

  Bezpieczeństwo konta

  Użytkownik jest odpowiedzialny za zachowanie poufności danych uwierzytelniających swojego konta (w tym identyfikatora logowania i hasła). Użytkownik nie może udostępniać swoich danych uwierzytelniających żadnej innej firmie ani organizacji. Użytkownik zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić firmę Hunter po stwierdzeniu jakiegokolwiek znanego lub podejrzewanego nieautoryzowanego dostępu, niewłaściwego wykorzystania lub naruszenia bezpieczeństwa swojego konta oraz do przekazania wszelkich informacji wymaganych przez firmę Hunter w związku z tym. Firma Hunter zastrzega sobie, bez zobowiązań, prawo do zawieszenia dostępu do Usługi w przypadku podejrzenia nieuprawnionego dostępu do konta Użytkownika lub niewłaściwego korzystania z tego konta.

 • Twoje obowiązki

  Twoje obowiązki

  Użytkownik jest odpowiedzialny za korzystanie z Usługi przez siebie i swoich użytkowników końcowych oraz za wszystkie czynności wykonywane na swoim koncie. Bez uszczerbku dla powyższego, Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za:

  • Wyznaczanie użytkownika końcowego i nadzorowanie jego poziomów dostępu i uprawnień do Usługi;
  • Nabywanie i utrzymywanie na własny koszt wszystkich urządzeń, systemów i połączeń sieciowych niezbędnych do korzystania z Usługi, w tym kompatybilnej przeglądarki internetowej;
  • Wszelkie opłaty za Internet, telekomunikację, usługi komórkowe i inne opłaty zewnętrzne naliczane w związku z korzystaniem z Usługi przez Użytkownika;
  • Testowanie i weryfikowanie Usługi do użytku w firmie Użytkownika, w tym za zapewnienie zgodności z kulturą, zasadami, procedurami i operacjami obowiązującymi w firmie Użytkownika;
  • Zachowanie odpowiedniej ciągłości działania i procedur usuwania skutków awarii (wedle uznania) w przypadku niedostępności Usługi z jakiegokolwiek powodu; oraz
  • Wykonywanie innych obowiązków opisanych w niniejszych WŚU
 • Dozwolone korzystanie z Usługi

  Dozwolone korzystanie z Usługi

  W okresie subskrypcji Usługi firma Hunter udziela użytkownikowi, pod warunkiem przestrzegania niniejszych postanowień, ograniczonej, niewyłącznej, nieprzenoszalnej i niepodlegającej sublicencjonowaniu licencji na zdalny dostęp do Usługi i korzystanie z niej wyłącznie do wewnętrznych celów biznesowych, zgodnie z niniejszymi WŚU i wszystkimi politykami, zasadami i instrukcjami opublikowanymi przez firmę Hunter w Usłudze lub w inny sposób przekazanymi Użytkownikowi oraz zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami.

  Niektóre komponenty Usługi mogą wymagać zainstalowania lokalnie na urządzeniu Użytkownika. Użytkownik zgadza się postępować zgodnie z instrukcjami firmy Hunter dotyczącymi instalacji i aktualizacji takich komponentów oraz zapewnić firmie Hunter stałe zdalne połączenie ze swoim sprzętem, zgodnie z wymaganiami świadczenia Usługi (o ile ma zastosowanie). Wszystkie komponenty Usługi zainstalowane na urządzeniu Użytkownika są licencjonowane na zasadzie niewyłącznej, niezbywalnej i niepodlegającej sublicencjonowaniu, wyłącznie w formie kodu obiektowego oraz wyłącznie do użytku z Usługą przez okres obowiązywania subskrypcji Usługi.

 • Treści

  Treści

  Usługa obejmuje dostęp do różnych filmów, zdjęć, ilustracji, diagramów, wykresów, tekstu i innych treści będących własnością firmy Hunter i jej dostawców (łącznie „Treści”). Treści są przeznaczone dla ogółu odbiorców i mogą nie mieć zastosowania do konkretnej sytuacji. Treści nie należy używać jako zamiennika oceny bezpośredniej lub niezależnej oceny sytuacji. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszystkie wyniki uzyskane w całości lub w części poprzez odniesienie do Treści lub poleganie na nich. Użytkownikowi nie wolno powielać, dystrybuować ani w inny sposób rozpowszechniać Treści w sposób inny niż wyraźnie zamierzony i możliwy za pośrednictwem Usługi, w formie drukowanej lub elektronicznej, bez wyraźnej, pisemnej zgody firmy Hunter.

 • Dane Serwisowe

  Dane Serwisowe

  Usługa gromadzi, wprowadza, przetwarza i przechowuje różne pomiary, identyfikatory pojazdów, rejestry serwisowe pojazdów i inne dane, w tym dane wygenerowane i przekazane do Usługi podczas eksploatacji sprzętu serwisowego i inspekcyjnego firmy Hunter Engineering oraz innych kompatybilnych systemów (łącznie „Dane Serwisowe”). Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za dokładność, kompletność, jakość, integralność, wiarygodność, zgodność z prawem i przydatność swoich Danych Serwisowych. Użytkownik zgadza się na przesyłanie Danych Serwisowych w formacie obsługiwanym przez Usługę i zgodnym z Usługą, a także na dołożenie wszelkich starań w celu sprawdzenia Danych Serwisowych przed ich przesłaniem w celu zminimalizowania błędów typograficznych, przypadków obcięcia danych, nieaktualnych informacji oraz innych nieścisłości.

 • Korzystanie z Danych Serwisowych

  Korzystanie z Danych Serwisowych

  Użytkownik upoważnia firmę Hunter do zbierania, wprowadzania, przetwarzania i przechowywania Danych Serwisowych w imieniu Użytkownika. Ponadto, bez uszczerbku dla powyższego, niniejszym Użytkownik udziela firmie Hunter niewyłącznej, nieodpłatnej, bezterminowej i nieodwołalnej, podlegającej cesji i sublicencjonowaniu, ogólnoświatowej licencji na powielanie Danych Serwisowych, ich dystrybucję, wykonywanie, przesyłanie, wyświetlanie, dostosowywanie, modyfikowanie, tłumaczenie, przygotowywanie kompilacji, prac zbiorowych i dzieł pochodnych oraz ich inne wykorzystanie:

  • W ramach rozwijania relacji biznesowej firmy Hunter, autoryzowanego przedstawiciela handlowego, autoryzowanego dystrybutora, przedstawiciela serwisu lub innego strategicznego partnera biznesowego firmy Hunter z Użytkownikiem;
  • Na potrzeby obsługi, utrzymania i doskonalenia Usługi i innych naszych ofert;
  • W celu przygotowania danych analitycznych zgodnie z definicją i dalszymi informacjami poniżej;
  • Do celów archiwizacji, prowadzenia dokumentacji i zapewnienia zgodności z przepisami;
  • W celu badania rzeczywistych lub potencjalnych przypadków niewłaściwego korzystania z Usługi i reagowanie na nie;
  • W celu odpowiadania na wezwania sądowe, nakazy sądowe, powództwa prywatne, dochodzenia cywilne i karne oraz żądania organów rządowych, regulacyjnych i organów ścigania; oraz
  • W sposób dozwolony lub wymagany na mocy obowiązującego prawa.
 • Przechowywanie danych

  Przechowywanie danych

  Usługa nie ma na celu przechowywania oryginalnych zapisów ani zastąpienia innych systemów zarządzania informacjami. Firma Hunter nie jest i nie będzie uważana za właściciela oryginalnych danych ani za głównego opiekuna danych, plików lub informacji. Zastrzegamy sobie prawo do przechowywania i/lub usuwania Danych Serwisowych w Usłudze według naszego wyłącznego uznania, zgodnie z naszymi praktykami przechowywania i usuwania danych. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Dane Serwisowe mogą zostać tymczasowo lub trwale uszkodzone lub utracone w wyniku błędów użytkownika lub systemu, przerw w działaniu lub innych zdarzeń oraz że w zależności od charakteru i czasu trwania zdarzenia Dane Serwisowe mogą nie zostać w pełni odzyskane lub nie nadawać się do odzyskania. Ponadto Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Dane Serwisowe mogą być przechowywane w Usłudze lub poza nią w sposób, który nie jest dostępny dla Użytkownika oraz że firma Hunter nie ma obowiązku usunięcia lub przekazania kopii takich przechowywanych Danych Serwisowych.

 • Dane Analityczne

  Dane Analityczne

  Firma Hunter zastrzega sobie, bez zobowiązań, prawo do wykorzystywania Danych Serwisowych w celu wykrywania problemów, modelowania trendów, przewidywania wyników i generowania innych statystyk, badań, analiz, analiz biznesowych i użytecznych informacji (zwanych łącznie „Danymi Analitycznymi”) oraz do działania (lub niepodejmowania działań) na podstawie Danych Analitycznych oraz ich komercjalizacji w dowolnym celu, bez jakiegokolwiek wynagrodzenia lub innych zobowiązań wobec Użytkownika, bez żadnych ograniczeń w zakresie własności, poufności lub innych. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że Dane Analityczne są i będą wyłączną własnością firmy Hunter, nawet jeśli pochodzą z Danych Serwisowych Użytkownika lub innych subskrybentów. W zakresie, w jakim uznaje się, że Użytkownik posiada jakiekolwiek prawa, tytuły lub udziały w Danych Analitycznych lub do nich, niniejszym Użytkownik przenosi na firmę Hunter wszystkie te prawa, tytuły i udziały, a także bezwarunkowo i nieodwołalnie zrzeka się wszelkich roszczeń w związku z nimi.

 • Działania zabronione

  Działania zabronione

  Użytkownik nie może upoważniać żadnej innej osoby lub podmiotu do wykonywania poniższych działań ani zezwalać na ich wykonywanie:

  • Uzyskiwanie dostępu do Usługi lub korzystanie z niej w jakikolwiek sposób lub w jakimkolwiek celu, do którego nie jest przeznaczona;
  • Zbieranie, wprowadzanie, przetwarzanie lub przechowywanie w Usłudze jakichkolwiek Danych Serwisowych, do których zbierania, wprowadzania, przetwarzania lub przechowywania Użytkownik nie posiada pełni praw;
  • Uzyskiwanie dostępu do Usługi lub korzystanie z niej w połączeniu ze sprzętem lub za pośrednictwem interfejsów lub środków zautomatyzowanych (takich jak narzędzia testowe, technologia przechwytywania ekranu, przeglądarki skryptów lub inne metody programowe), które nie zostały dostarczone lub wyraźnie zatwierdzone przez firmę Hunter;
  • Korzystanie z Usługi w celu rozpowszechniania „spamu” lub innych niezamówionych wiadomości e-mail, wiadomości tekstowych lub innej komunikacji z naruszeniem zasad branżowych lub obowiązującego prawa;
  • Dezaktywowanie, omijanie lub obchodzenie wszelkich mechanizmów kontroli dostępu lub innych środków bezpieczeństwa w Usłudze;
  • Angażowanie się w jakąkolwiek działalność lub jej promowanie, zamieszczanie lub przekazywanie jakichkolwiek materiałów, które są nielegalne, obsceniczne, obraźliwe, nękające lub zniesławiające;
  • Rozpowszechnianie wirusów, koni trojańskich, oprogramowania szpiegowskiego, adware, uszkodzonych plików lub innego złośliwego kodu;
  • Uzyskiwanie dostępu do Usługi lub korzystanie z niej z naruszeniem zasad telekomunikacji lub dostawcy usług internetowych lub obowiązujących federalnych, stanowych lub lokalnych przepisów prawa;
  • Naruszanie praw własności intelektualnej lub praw własności, prawa do prywatności lub wizerunku lub innych praw strony trzeciej, lub naruszenie jakiegokolwiek zobowiązania umownego, powierniczego lub innego obowiązku prawnego;
  • Angażowanie się w jakiekolwiek działania, które zakłócają działanie Usługi, obniżają jej jakość lub wydajność albo negatywnie wpływają na funkcje Usługi;
  • Próby uzyskania nieautoryzowanego dostępu do sieci, systemów, kont lub danych firmy Hunter lub jakiegokolwiek innego użytkownika Usługi;
  • Powielanie, rozpowszechnianie, sublicencjonowanie, dzierżawienie, wynajem, wypożyczanie, przekazywanie lub udostępnianie Usługi w inny sposób stronom trzecim, w tym w ramach biura usług, podziału czasu lub outsourcingu;
  • Modyfikowanie Usługi lub Treści, ich dostosowywanie, zmienianie, tłumaczenie lub tworzenie na ich podstawie kompilacji, dzieł zbiorowych lub pochodnych;
  • Próby opracowania alternatywy dla Usługi lub Treści, oparte w całości lub w części na Usłudze, Treści, dostępie Użytkownika do nich lub korzystaniu z nich;
  • Usuwanie lub blokowanie wszelkich powiadomień, ostrzeżeń lub zastrzeżeń dotyczących Usługi lub Treści, w tym wszelkich oznaczeń praw autorskich, znaków towarowych lub innych praw własności; lub
  • Podejmowanie inżynierii odwrotnej, dekompilacji, demontażu lub innych prób uzyskania kodu źródłowego lub bazowego oprogramowania, danych lub struktury bazy danych dla Usługi.

  Zastrzegamy sobie prawo do zgłaszania odpowiednim organom ścigania, instytucjom rządowym i innym stronom trzecim wszelkich działań, które w dobrej wierze uważamy za szkodliwe lub niezgodne z prawem, z powiadomieniem Użytkownika lub bez.

 • Prawa autorskie

  Prawa autorskie

  Użytkownik nie może korzystać z Usługi w celu podejmowania działań, które naruszają prawa autorskie innych osób. W ramach swojej polityki firma Hunter będzie blokować dostęp do Usługi użytkownikom, którzy wielokrotnie dopuszczą się naruszenia praw autorskich innych osób.

 • Prawa własności intelektualnej

  Prawa własności intelektualnej

  Usługa jest wyłączną własnością firmy Hunter, która zastrzega sobie wszelkie prawa, tytuły i udziały dotyczące Usługi, w tym między innymi wszystkich domen i poddomen, architektury programu, struktury bazy danych i metodologii kodowania, projektu, układu, „wyglądu i działania”, wszystkich Treści i Danych Analitycznych, wszystkich wersji i wersji pochodnych, wszelkich ulepszeń, modyfikacji i usprawnień (także sugerowanych lub opłaconych przez użytkownika), wszystkich powiązanych z nimi korzyści oraz wszelkich powiązanych z nimi i im przynależnych praw autorskich, praw patentowych, znaków towarowych oraz innych praw własności intelektualnej i praw własności o dowolnym charakterze na całym świecie. Wszystkie prawa, które nie zostały wyraźnie przyznane przez firmę Hunter w ramach niniejszych Warunków Świadczenia Usługi (WŚU), są zastrzeżone przez firmę Hunter i jej dostawców. Użytkownik może przekazywać firmie Hunter sugestie, pomysły lub inne informacje zwrotne dotyczące Usługi, Treści, Danych Analitycznych lub innych produktów lub usług firmy Hunter. Przekazując nam informacje zwrotne, Użytkownik upoważnia nas do podejmowania (lub niepodejmowania) działań w oparciu o te informacje oraz komercjalizacji takich informacji zwrotnych bez wynagradzania lub innego zobowiązania wobec Użytkownika, bez żadnych ograniczeń wynikających z własności, poufności ani innych.

 • Ważne wyłączenia

  WAŻNE WYŁĄCZENIA

  USŁUGA JEST ŚWIADCZONA „W STANIE JAK WIDAĆ” I „W MIARĘ DOSTĘPNOŚCI” BEZ OŚWIADCZEŃ I GWARANCJI JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU, WYRAŹNYCH LUB DOROZUMIANYCH, A KORZYSTANIE Z USŁUGI ODBYWA SIĘ NA WŁASNE RYZYKO. BEZ USZCZERBKU DLA POWYŻSZEGO, NINIEJSZYM WYŁĄCZAMY WSZELKIE DOROZUMIANE LUB USTAWOWE GWARANCJE PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, TYTUŁU, NIENARUSZALNOŚCI PRAW OSÓB TRZECICH ORAZ NIEZAKŁÓCONEGO KORZYSTANIA. ŻADEN PRACOWNIK, AGENT, PRZEDSTAWICIEL HANDLOWY, AUTORYZOWANY DYSTRYBUTOR LUB PRZEDSTAWICIEL SERWISU NIE JEST UPOWAŻNIONY DO ZWIĄZANIA NAS JAKIMIKOLWIEK OŚWIADCZENIAMI LUB GWARANCJAMI, KTÓRE NIE ZOSTAŁY OKREŚLONE W NINIEJSZYCH WŚU.

  ZASTRZEGAMY SOBIE PRAWO DO WPROWADZANIA ZMIAN W USŁUDZE WEDŁUG NASZEGO WYŁĄCZNEGO UZNANIA. NIE SUGERUJEMY ANI NIE UDZIELAMY ŻADNYCH GWARANCJI, ŻE USŁUGA BĘDZIE DZIAŁAĆ BEZ ZAKŁÓCEŃ LUB BEZ BŁĘDÓW, ŻE ZAWARTOŚĆ BĘDZIE DOKŁADNA, KOMPLETNA, AKTUALNA LUB WOLNA OD WIRUSÓW, BŁĘDÓW TYPOGRAFICZNYCH LUB MODYFIKACJI PRZEZ STRONY TRZECIE LUB ŻE USŁUGA BĘDZIE ZGODNA Z SIECIĄ, SYSTEMAMI LUB SPRZĘTEM UŻYTKOWNIKA, LUB BĘDZIE SPEŁNIAĆ JAKIEKOLWIEK SZCZEGÓLNE WYMAGANIA LUB OSIĄGAĆ JAKIEKOLWIEK SZCZEGÓLNE WYNIKI. NIE SPRAWDZAMY POPRAWNOŚCI DANYCH SERWISOWYCH, NIE GWARANTUJEMY ODPORNOŚCI DANYCH SERWISOWYCH NA USZKODZENIA LUB UTRATĘ ORAZ NIE UDZIELAMY ŻADNYCH OŚWIADCZEŃ ANI GWARANCJI W ZWIĄZKU Z NIMI.

  USŁUGA NIE JEST PRZEZNACZONA I NIE POWINNA BYĆ WYKORZYSTYWANA DO WPROWADZANIA, PRZETWARZANIA LUB PRZECHOWYWANIA DANYCH WRAŻLIWYCH, ZASTRZEŻONYCH LUB POUFNYCH, TAKICH JAK MIĘDZY INNYMI DANE KARTY PŁATNICZEJ. UŻYTKOWNIK ZGADZA SIĘ NIE WPROWADZAĆ, NIE PRZETWARZAĆ I NIE PRZECHOWYWAĆ TAKICH INFORMACJI W USŁUDZE, A TAKŻE PONOSI WYŁĄCZNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA JAKIEKOLWIEK NARUSZENIE POWYŻSZEGO WYMAGANIA. ZASTRZEGAMY SOBIE, BEZ ZOBOWIĄZANIA, PRAWO DO USUNIĘCIA WSZELKICH DANYCH SERWISOWYCH, KTÓRE UZNAMY ZA NIEODPOWIEDNIE LUB NIEZGODNE Z USŁUGĄ.

  USŁUGA MOŻE PODLEGAĆ BŁĘDOM PRZESYŁANIA, PRZERWOM LUB OPÓŹNIENIOM DOSTAWY ORAZ INNYM OGRANICZENIOM DOTYCZĄCYM KORZYSTANIA Z INTERNETU, KOMPUTERÓW I KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ. NIE GWARANTUJEMY DOSTĘPNOŚCI USŁUGI I NIE PONOSIMY ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK OKRESY NIEDOSTĘPNOŚCI LUB BRAKU DZIAŁANIA. WYŁĄCZAMY WSZELKĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYNIKAJĄCĄ LUB POZOSTAJĄCĄ W ZWIĄZKU Z DZIAŁANIAMI ZŁOŚLIWYMI, CELOWYMI LUB ZANIEDBANIAMI STRON TRZECICH, AWARIAMI SIECI INTERNETOWYCH, ENERGETYCZNYCH LUB TELEKOMUNIKACYJNYCH, A TAKŻE SIŁĄ WYŻSZĄ LUB INNYMI ZDARZENIAMI, KTÓRE SĄ POZA NASZĄ REALNĄ KONTROLĄ.

 • Łącza do stron internetowych innych podmiotów

  Łącza do stron internetowych innych podmiotów

  Usługa może zawierać łącza (linki) do i z widżetów witryn internetowych lub mobilnych, które nie są własnością firmy Hunter ani nie są przez nią obsługiwane, w tym witryn, które firma Hunter lub inne podmioty prowadzą w serwisie YouTube, Facebook, Twitter lub w innych serwisach społecznościowych. Zamieszczanie tych linków i widżetów nie powinno być interpretowane jako jakiekolwiek powiązanie, sponsoring, promocja lub aprobata. Gdy Użytkownik uzyskuje dostęp do stron internetowych lub mobilnych innych podmiotów bądź korzysta z widżetu innego podmiotu, robi to na własne ryzyko i podlega obowiązującym warunkom korzystania z dostawcy strony internetowej lub mobilnej. Firma Hunter nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek informacje, produkty lub usługi dostępne na stronie internetowej lub mobilnej innego podmiotu ani za jakiekolwiek działania podejmowane przez Użytkownika lub inne osoby w związku z tymi informacjami.

 • Ograniczenie odpowiedzialności

  OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI

  W NAJSZERSZYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO, W ŻADNYCH OKOLICZNOŚCIACH FIRMA HUNTER NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY POŚREDNIE, UBOCZNE, WYNIKOWE, SZCZEGÓLNE, ODSZKODOWANIA SANACYJNE, ZADOŚĆUCZYNIENIA LUB PODOBNE SZKODY LUB STRATY JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU, ANI ZA UTRATĘ FIRMY, ZYSKÓW LUB PRZYCHODÓW, UTRATĘ LUB USZKODZENIE DANYCH SERWISOWYCH, PRZERWĘ W DZIAŁALNOŚCI BIZNESOWEJ LUB PRZESTOJE WYNIKAJĄCE Z NINIEJSZYCH WŚU, POLITYKI PRYWATNOŚCI, USŁUGI, KORZYSTANIA Z NIEJ LUB DOSTĘPU DO NIEJ, NASZYCH DZIAŁAŃ LUB ZANIECHAŃ W ZWIĄZKU Z NIĄ, NAWET W PRZYPADKU POINFORMOWANIA NAS O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD.

  W NAJSZERSZYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO, W ŻADNYCH OKOLICZNOŚCIACH CAŁKOWITA ODPOWIEDZIALNOŚĆ FIRMY HUNTER ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY, STRATY, ROSZCZENIA I PRZYCZYNY DZIAŁAŃ WYNIKAJĄCE Z NINIEJSZYCH WŚU, POLITYKI PRYWATNOŚCI, USŁUGI, KORZYSTANIA Z NIEJ LUB DOSTĘPU DO NIEJ ORAZ NASZYCH DZIAŁAŃ LUB ZANIECHAŃ W ZWIĄZKU Z NIĄ NIE PRZEKROCZY OPŁAT SUBSKRYPCYJNYCH (O ILE WYSTĄPIŁY) OPŁACONYCH PRZEZ UŻYTKOWNIKA NA RZECZ FIRMY HUNTER ZA SUBSKRYPCJĘ USŁUGI W CIĄGU DWUNASTU (12) MIESIĘCY PRZED WNIESIENIEM PIERWSZEGO ROSZCZENIA LUB KWOTY PIĘCIU DOLARÓW (5 USD), KTÓRAKOLWIEK Z TYCH KWOT OKAŻE SIĘ WIĘKSZA.

  OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI W NINIEJSZYCH WŚU SĄ ZASADNICZĄ CZĘŚCIĄ TYCH WŚU, MAJĄ ZASTOSOWANIE BEZ WZGLĘDU NA ILOŚĆ INCYDENTÓW LUB ROSZCZEŃ ORAZ BEZ WZGLĘDU NA RODZAJ SZKÓD, STRAT LUB PRZYCZYNY DZIAŁANIA (ZARÓWNO W ZAKRESIE UMOWY, DELIKTU, ZANIEDBANIA, ODPOWIEDZIALNOŚCI NA ZASADZIE RYZYKA, ODSZKODOWANIA LUB INNEJ), I POZOSTAJĄ WAŻNE I WIĄŻĄCE NAWET W PRZYPADKU, GDY JAKIKOLWIEK ŚRODEK ZARADCZY ZOSTANIE UZNANY ZA NIESPEŁNIAJĄCY JEGO PODSTAWOWEGO CELU.

  W niektórych jurysdykcjach wyłączenie odpowiedzialności z tytułu niektórych gwarancji lub wykluczenie pewnych rodzajów szkód jest niedozwolone. W zakresie, w jakim prawo takiej jurysdykcji ma zastosowanie do niniejszych WŚU, Użytkownikowi mogą przysługiwać dodatkowe prawa, które nie mogą być wyłączone w umowie i w takim przypadku ograniczenia odpowiedzialności w tych WŚU mają zastosowanie tylko w zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo.

 • Rekompensata

  Rekompensata

  Użytkownik zobowiązuje się zwolnić firmę Hunter w maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo z odpowiedzialności z tytułu wszelkich roszczeń, żądań, przyczyn powództwa, szkód, zobowiązań, strat, grzywien, kar, orzeczeń, zasądzeń, ugód, kosztów i wydatków (w tym uzasadnionych kosztów obsługi prawnej i kosztów sądowych) wynikających lub związanych w całości lub w części z: (i) korzystaniem lub niewłaściwym korzystaniem z Usługi przez użytkownika, w tym wszelkich działań i zaniechań użytkowników końcowych oraz działań wykonywanych na koncie użytkownika; (ii) wszelkimi danymi serwisowymi zebranymi, wprowadzonymi, przetwarzanymi lub przechowywanymi w imieniu użytkownika; (iii) naruszeniem przez użytkownika niniejszych WŚU; (iv) faktycznym lub domniemanym naruszeniem obowiązujących przepisów prawa lub praw innej osoby lub podmiotu; (v) produktami i usługami świadczonymi przez Użytkownika klientom bezpośrednim i pośrednim; i/lub (vi) wszelkimi roszczeniami lub zarzutami (niezależnie od tego, czy są składane w dobrej wierze), które zostaną postawione firmie Hunter w ramach odpowiedzialności solidarnej, współodpowiedzialności lub odpowiedzialności ogólnej bądź też w ramach innych zobowiązań pozostających w całości lub w części w związku z tymi zarzutami.

 • Rozwiązanie umowy

  Rozwiązanie umowy

  Zastrzegamy sobie prawo do zawieszenia konta Użytkownika i/lub anulowania subskrypcji Usługi, w całości lub w części: (i) w przypadku stwierdzenia naruszenia przez Użytkownika niniejszych WŚU lub nabrania uzasadnionych podejrzeń o takie naruszeniu; (ii) w przypadku uznania Użytkownika za niewypłacalnego, dokonania przez niego ogólnej cesji na rzecz wierzycieli, zawarcia umowy o składaniu, rozszerzaniu lub dostosowaniu wszystkich lub prawie wszystkich zobowiązań, złożenia samodzielnie lub przez inny podmiot wniosku o ogłoszenie upadłości; lub (iii) dla wygody, w dowolnym momencie i z dowolnej przyczyny, a także bez powodu, w tym również w przypadku zaprzestania świadczenia Usługi. W przypadku rozwiązania umowy przez nas, jedyna i wyłączna rekompensata, do której Użytkownik ma prawo, to częściowy zwrot opłat za subskrypcję Usługi (o ile wystąpiła) przez firmę Hunter (lub autoryzowanego przedstawiciela handlowego firmy Hunter, autoryzowanego dystrybutora lub przedstawiciela serwisu, u którego wykupiono subskrypcję) wniesionych przez Użytkownika jako przedpłata na pozostały okres subskrypcji Usługi (lub 0 USD, jeśli Użytkownik otrzymał bezpłatną subskrypcję Usługi w ramach zakupu sprzętu firmy Hunter Engineering).

  W przypadku wygaśnięcia lub wypowiedzenia subskrypcji Usługi z jakiegokolwiek powodu, Użytkownik przestanie uzyskiwać dostęp do Usługi i korzystać z niej, a wszelkie prawa i licencje udzielone Użytkownikowi na mocy niniejszych WŚU zostaną automatycznie anulowane. Z zastrzeżeniem powyższych, postanowienia niniejszych WŚU pozostają w mocy po wygaśnięciu lub wypowiedzeniu subskrypcji Usługi z dowolnego powodu i są wiążące dla obu stron oraz ich następców prawnych i cesjonariuszy.

 • Zmiany w niniejszych Warunkach Świadczenia Usługi (WŚU)

  Zmiany w niniejszych Warunkach Świadczenia Usługi (WŚU)

  Zastrzegamy sobie prawo do okresowej zmiany niniejszych WŚU według własnego uznania. Wszelkie zmiany będą obowiązywały po opublikowaniu ich w Usłudze lub udostępnieniu Użytkownikowi w inny sposób przez firmę Hunter. W przypadku braku zgody na zmienione warunki należy niezwłocznie powiadomić o tym firmę Hunter na piśmie i zaprzestać korzystania z Usługi. Dalsze korzystanie przez Użytkownika z Usługi po zmianie niniejszych WŚU przez firmę Hunter oznacza akceptację zmienionych warunków. Wszelkie inne zmiany niniejszych WŚU lub zrzeczenie się jakiegokolwiek zobowiązania, prawa lub środka zaradczego muszą zostać sporządzone na piśmie i podpisane przez upoważnionego przedstawiciela każdej ze stron. Jakiekolwiek zrzeczenie się praw z tytułu jednego przypadku nie stanowi zrzeczenia się praw z tytułu kolejnych przypadków.

 • Inne

  Inne postanowienia

  Zastrzegamy sobie prawo do okresowej zmiany niniejszych WŚU według własnego uznania. Wszelkie zmiany będą obowiązywały po opublikowaniu ich w Usłudze lub udostępnieniu Użytkownikowi w inny sposób przez firmę Hunter. W przypadku braku zgody na zmienione warunki należy niezwłocznie powiadomić o tym firmę Hunter na piśmie i zaprzestać korzystania z Usługi. Dalsze korzystanie przez Użytkownika z Usługi po zmianie niniejszych WŚU przez firmę Hunter oznacza akceptację zmienionych warunków. Wszelkie inne zmiany niniejszych WŚU lub zrzeczenie się jakiegokolwiek zobowiązania, prawa lub środka zaradczego muszą zostać sporządzone na piśmie i podpisane przez upoważnionego przedstawiciela każdej ze stron. Jakiekolwiek zrzeczenie się praw z tytułu jednego przypadku nie stanowi zrzeczenia się praw z tytułu kolejnych przypadków.

  1. Właściwość prawna. Niniejsze WŚU, bez względu na ich zastosowanie, będą egzekwowane i interpretowane zgodnie z prawem stanu Missouri, USA, bez odwołań do jakichkolwiek przepisów kolizyjnych, które wymagałyby stosowania prawa innej jurysdykcji. Konwencja Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów oraz ustawa o jednorodnych transakcjach komputerowych UCITA (w brzmieniu dowolnej jurysdykcji) nie mają zastosowania do niniejszych WŚU i są niniejszym wyraźnie wyłączone.
  2. Właściwość miejscowa sądu. Wszelkie spory, działania lub postępowania wynikające lub związane z niniejszymi WŚU, Polityką Prywatności lub Usługą będą wnoszone do sądów stanowych hrabstwa St. Louis w Missouri lub, jeśli istnieje odpowiednia i wyłączna jurysdykcja rzeczowa, do sądu okręgowego Stanów Zjednoczonych dla Wschodniego Okręgu Missouri. Użytkownik niniejszym wyraża zgodę na osobistą jurysdykcję i wyłączność miejscową takich sądów oraz nie wnosi żadnych sprzeciwów, w tym w oparciu o doktrynę forum non conveniens; pod warunkiem jednak, że powyższe postanowienia nie zabraniają firmie Hunter uzyskania nakazu sądowego lub innego niepieniężnego zadośćuczynienia równoważnego lub wypełnienia zobowiązań odszkodowawczych wynikających z niniejszych WŚU w jakimkolwiek właściwym sądzie.
  3. Powiadomienia. Wszystkie powiadomienia w ramach niniejszych WŚU muszą zostać sporządzone w formie pisemnej w języku angielskim. Powiadomienia mogą być dostarczane pocztą elektroniczną, faksem lub opłaconą rejestrowaną przesyłką pocztową lub listem poleconym z potwierdzeniem odbioru na najbardziej aktualny adres w dokumentacji. Powiadomienia do firmy Hunter muszą być dostarczone opłaconą przesyłką rejestrowaną lub listem poleconym z potwierdzeniem odbioru na adres głównego radcy prawnego firmy Hunter w aktualnej siedzibie centrali firmy.
  4. Cesja. Zabrania się cesji niniejszych WŚU lub jakichkolwiek praw i obowiązków wynikających z WŚU, w całości lub w części, na mocy prawa lub w inny sposób, bez uprzedniej pisemnej zgody firmy Hunter. Wszelkie próby cesji sprzeczne z powyższymi postanowieniami są nieważne od samego początku i nie mają skutków prawnych. Firma Hunter może scedować te WŚU lub dowolne ze swoich praw lub obowiązków wynikających z WŚU, w całości lub w części, w dowolnym momencie i z dowolnej przyczyny, w tym w związku z fuzją, przejęciem, reorganizacją, restrukturyzacją, likwidacją, rozwiązaniem lub innym przeniesieniem całości lub dowolnej części działalności lub aktywów firmy Hunter.
  5. Powiązania, Umowy na rzecz osób trzecich. Żadne z postanowień niniejszych WŚU nie ma na celu ani nie będzie interpretowane w celu tworzenia jakichkolwiek relacji agencyjnych, zatrudnienia, partnerskich, powierniczych lub joint venture między Użytkownikiem a firmą Hunter ani w celu przekazywania osobom trzecim jakichkolwiek praw lub środków naprawczych w ramach niniejszych WŚU lub z ich powodu; pod warunkiem jednak, że zastrzeżenia, ograniczenia odpowiedzialności i zabezpieczenia odszkodowawcze na mocy niniejszych WŚU obejmują firmę Hunter, jej udziałowców, dyrektorów, funkcjonariuszy, pracowników, niezależnych wykonawców, agentów i podmioty powiązane, w tym bez ograniczeń autoryzowanych przedstawicieli handlowych i przedstawicieli serwisowych firmy Hunter. Wszelkie odniesienia do firmy Hunter w związku z powyższymi postanowieniami będą obejmować takie osoby i podmioty jako beneficjentów umów na rzecz osób trzecich uprawnionych do przyjmowania wszelkich korzyści wynikających z WŚU.
  6. Zadośćuczynienie. Usługa obejmuje poufne i zastrzeżone informacje firmy Hunter i jej dostawców oraz stanowi cenną tajemnicę handlową. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że każde naruszenie postanowień niniejszych WŚU o dozwolonym użyciu, niedozwolonej działalności, licencji lub prawie własności spowodowałoby nieodwracalne szkody dla firmy Hunter, których oszacowanie byłoby trudne i niepraktyczne, a same szkody pieniężne nie byłyby wystarczającym środkiem naprawczym w przypadku takiego naruszenia. W związku z tym, oprócz wszelkich innych środków prawnych dostępnych na mocy prawa i na zasadzie słuszności, firma Hunter ma prawo do uzyskania zabezpieczenia roszczeń w dowolnym sądzie właściwej jurysdykcji, bez konieczności składania w związku z tym poręczenia.
  7. Interpretacja. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszych WŚU zostanie uznane za niewykonalne na mocy obowiązującego prawa, takie postanowienie zostanie zinterpretowane lub zmienione przez właściwy sąd w celu osiągnięcia celów takiego postanowienia w największym możliwym zakresie zgodnie z obowiązującym prawem lub oddzielone od niniejszych WŚU, jeśli taka interpretacja lub zmiana nie jest możliwa, a pozostałe postanowienia WŚU pozostaną w pełnej mocy i będą skuteczne. Nagłówki i tytuły rozdziałów w niniejszych WŚU służą wyłącznie celom referencyjnym i nie mają wpływu na znaczenie ani interpretację WŚU. Otwierający wyliczenie termin „w tym” oznacza „w tym między innymi”. Terminy „tutaj”, „w tekście”, „powyżej”, „poniżej”, „w dalszej części” i podobne odnoszą się do niniejszych WŚU jako całości, a nie do konkretnej sekcji.
  8. Całość Umowy. Niniejsze WŚU określają całą umowę pomiędzy Użytkownikiem a firmą Hunter w odniesieniu do przedmiotu umowy i zastępują wszystkie wcześniejsze i aktualne propozycje, umowy i porozumienia, zarówno pisemne, jak i ustne, dotyczące przedmiotu umowy. Bez uszczerbku dla powyższych postanowień, niniejsze WŚU mają na celu, i powinny być za takie uznawane, regulowanie wszelkich przypadków korzystania z Usługi oraz Treści, Danych Serwisowych i Danych Analitycznych, które istniały przed podaną na początku datą niniejszych WŚU. Wszelkie sprzeczne lub uzupełniające warunki zaproponowane przez Użytkownika w wiadomości e-mail, załączniku lub innym piśmie nie są dla nas wiążące, niniejszym wyrażamy wobec nich sprzeciw i jawnie je odrzucamy.

  Copyright 2019 Hunter Engineering Company. „Hunter Engineering”, „HunterNet”, logo Hunter Engineering i inne marki wymienione w Usłudze są chronionymi znakami towarowymi i usługowymi Hunter Engineering Company, jej licencjodawców i dostawców. Wszelkie prawa zastrzeżone.

 • Kontakt

  KONTAKT

  W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących Usługi, Użytkownik może skontaktować się z firmą Hunter Engineering Company, wysyłając wiadomość e-mail na adres Privacy@Hunter.comlub pisząc na adres Hunter Engineering Company, 11250 Hunter Drive, Bridgeton, Missouri 63044.

W celu zapewnienia jak najlepszego wrażenie z użytkowania, ta strona korzysta z plików cookie. Kontynuując korzystanie z tej witryny internetowej, wyrażasz zgodę na używanie plików cookie.
Aby uzyskać informacje na temat plików cookie i sposobu ich używania, zapoznaj się z polityką prywatności i warunkami użytkowania.