Hamburger Menu Icon Menu
Search Icon

Podaj swoją lokalizację, aby zapewnić najszybszą i najdokładniejszą obsługę

Stany Zjednoczone i Kanada icon
Stany Zjednoczone i Kanada

Warunki użytkowania witryny internetowej firmy Hunter Engineering Company

AKCEPTACJA WARUNKÓW UŻYTKOWANIA

Uzyskując dostęp do niniejszej Witryny, przeglądając ją i/lub korzystając z niej, użytkownik akceptuje niniejsze Warunki użytkowania. Jeśli użytkownik nie akceptuje Warunków użytkowania, nie powinien korzystać z tej Witryny, przeglądać jej ani jej używać. Jeśli użytkownik jest obecnie stroną formalnej umowy kupna-sprzedaży z firmą Hunter Engineering Company („Hunter”), postanowienia tej umowy zastępują wszelkie postanowienia zawarte w niniejszej Witrynie w zakresie, w jakim te postanowienia są niezgodne. Inne witryny należące do lub obsługiwane przez Hunter Engineering Company („Hunter”), do których linki mogą występować w tej witrynie, mogą podlegać dodatkowym lub innym postanowieniom. Użytkownik powinien zapoznać się z warunkami użytkowania dostępnymi w tych witrynach.

 • Uprawnienia użytkownika

  Witryna jest udostępniana przez firmę Hunter Engineering Company i dostępna wyłącznie dla podmiotów i osób pełnoletnich, które mogą tworzyć prawnie wiążące umowy na mocy obowiązującego prawa. Jeśli użytkownik nie należy do tej grupy, nie może korzystać z tej Witryny.

 • Licencja i własność

  Materiały publikowane w niniejszej Witrynie („Materiały”) oraz wszelkie inne witryny WWW będące własnością, obsługiwane, licencjonowane lub kontrolowane przez Hunter Engineering Company (łącznie „Witryna”) są własnością firmy Hunter lub innych dostawców takich materiałów i są chronione prawem USA i międzynarodowym w zakresie praw autorskich, znaków towarowych, patentów, tajemnic handlowych oraz innych praw własności intelektualnej lub praw własności. O ile niniejsze Warunki użytkowania nie stanowią inaczej, użytkownik nie może kopiować, powielać, modyfikować, dzierżawić, wypożyczać, sprzedawać, tworzyć dzieł pochodnych, przesyłać, transmitować ani rozpowszechniać Materiałów w jakikolwiek sposób bez uprzedniej pisemnej zgody firmy Hunter lub właściwej strony trzeciej. Z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych w niniejszym dokumencie, firma Hunter nie udziela żadnych wyraźnych ani domniemanych praw do Materiałów firmy Hunter lub jakichkolwiek materiałów stron trzecich.

  Firma Hunter udziela ograniczonej, osobistej, nieprzenoszalnej, niepodlegającej sublicencjonowaniu, odwołalnej licencji na (a) dostęp i korzystanie z Witryny, jej treści i usług wyłącznie w sposób przedstawiony przez Hunter oraz (b) dostęp i korzystanie z oferowanych w Witrynie usług komputerowych i sieciowych firmy Hunter („Systemy Hunter”) wyłącznie w sposób wyraźnie dozwolony przez firmę Hunter. Z wyjątkiem niniejszej ograniczonej licencji, firma Hunter nie przenosi żadnych praw do Systemów Hunter ani do informacji lub danych dostępnych za pośrednictwem Systemów Hunter („Informacje”), treści, usług, Witryny lub innej własności firmy Hunter, umożliwiających użytkownikowi dostęp do Witryny. Z wyjątkiem zakresu wymaganego przez prawo lub sposobu wyraźnie określonego w niniejszym dokumencie, żadna treść ani Informacje nie mogą być poddane inżynierii wstecznej, modyfikowane, reprodukowane, publikowane, tłumaczone na jakikolwiek język lub język komputerowy, retransmitowane w jakiejkolwiek formie lub za pomocą jakichkolwiek środków, odsprzedawane lub rozpowszechniane bez uprzedniej pisemnej zgody firmy Hunter. Zabrania się kompilowania, sprzedawania, oferowania na sprzedaż, modyfikowania, powielania, wyświetlania, publicznego wykonywania, importowania, rozpowszechniania, przekazywania lub innego wykorzystywania treści w jakikolwiek sposób, chyba że firma Hunter wyraźnie na to zezwala.

 • Dozwolone użycie i ograniczenia

  Użytkownik może korzystać z naszej Witryny wyłącznie w sposób dozwolony przez prawo, w tym obowiązujące przepisy i regulacje dotyczące kontroli eksportu i reeksportu.

  Oprócz innych ograniczeń określonych w niniejszych Warunkach użytkowania, użytkownik zobowiązuje się:

  1. Nie ukrywać pochodzenia informacji przesyłanych za pośrednictwem Witryny.
  2. Nie umieszczać w Witrynie fałszywych lub wprowadzających w błąd informacji.
  3. Nie korzystać z usług, informacji, aplikacji lub oprogramowania dostępnych za pośrednictwem Witryny ani uzyskiwać do nich dostępu w sposób, który nie został jednoznacznie dozwolony przez firmę Hunter.
  4. Nie wprowadzać ani nie przesyłać do Witryny żadnych informacji zawierających wirusy, konie trojańskie, robaki, bomby z opóźnionym zapłonem lub inne procedury programowania komputerowego, które mają na celu uszkodzenie, zakłócenie, przejęcie lub wywłaszczenie jakiegokolwiek systemu, Witryny lub informacji, lub które naruszają prawa własności intelektualnej innej osoby.
  5. Dostęp do niektórych obszarów Witryny jest ograniczony do klientów lub pracowników firmy Hunter.
  6. Użytkownik nie będzie korzystać z Witryny, Systemów ani usług firmy Hunter ani uzyskiwać do nich dostępu w żaden sposób, który w ocenie firmy Hunter negatywnie wpłynie na działanie lub funkcje Systemów, usług lub Witryny firmy Hunter albo utrudni dostęp upoważnionych stron do Systemów, usług lub Witryny firmy Hunter.
  7. Użytkownik nie będzie korzystać z żadnych technik typu „deep-link”, „page-scrape”, „robot”, „spider” ani innego automatycznego urządzenia, programu, algorytmu lub metodologii, ani z żadnego podobnego lub równoważnego procesu ręcznego w celu uzyskania dostępu, pozyskania, skopiowania lub monitorowania jakiejkolwiek części Witryny lub jakichkolwiek jej treści, ani w żaden sposób reprodukować lub obchodzić struktury nawigacyjnej lub prezentacji Witryny lub jakichkolwiek jej treści, aby uzyskać lub spróbować uzyskać jakiekolwiek materiały, dokumenty lub informacje za pomocą jakichkolwiek środków, które nie zostały celowo udostępnione za pośrednictwem Witryny. Firma Hunter zastrzega sobie prawo do zablokowania takich działań.
 • Zastrzeżenia

  MATERIAŁY ZAWARTE W NINIEJSZEJ WITRYNIE MOGĄ ZAWIERAĆ NIEŚCISŁOŚCI TECHNICZNE LUB BŁĘDY TYPOGRAFICZNE. FIRMA HUNTER ENGINEERING MOŻE WPROWADZAĆ ZMIANY LUB UDOSKONALENIA W DOWOLNEJ CHWILI BEZ POWIADAMIANIA. MATERIAŁY PUBLIKOWANE W NINIEJSZEJ WITRYNIE SĄ UDOSTĘPNIANE W STANIE „JAK WIDAĆ”, BEZ ŻADNYCH GWARANCJI ANI WARUNKÓW WYRAŹNYCH LUB DOMNIEMANYCH. FIRMA HUNTER ENGINEERING NINIEJSZYM WYŁĄCZA WSZELKIE GWARANCJE WYRAŹNE LUB DOMNIEMANE, W TYM MIĘDZY INNYMI, GWARANCJE PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, TYTUŁU I NIENARUSZALNOŚCI PRAW OSÓB TRZECICH. FIRMA HUNTER ENGINEERING NIE GWARANTUJE DOSTĘPNOŚCI WITRYNY ANI TEGO, ŻE WITRYNA I KORZYSTANIE Z NIEJ BĘDZIE NIEPRZERWANE LUB WOLNE OD BŁĘDÓW, ŻE WADY ZOSTANĄ NAPRAWIONE ANI ŻE WITRYNA LUB SERWER, KTÓRY JĄ UDOSTĘPNIA, SĄ WOLNE OD WIRUSÓW LUB INNYCH SZKODLIWYCH ELEMENTÓW. FIRMA HUNTER ENGINEERING NIE GWARANTUJE ANI NIE SKŁADA ŻADNYCH DEKLARACJI DOTYCZĄCYCH KORZYSTANIA LUB WYNIKÓW KORZYSTANIA Z WITRYNY I/LUB MATERIAŁÓW W TEJ WITRYNIE W ZAKRESIE ICH POPRAWNOŚCI, DOKŁADNOŚCI, AKTUALNOŚCI, NIEZAWODNOŚCI, ZASTOSOWANIA ANI INNYM. UŻYTKOWNIK (A NIE FIRMA HUNTER ENGINEERING) PONOSI CAŁKOWITY KOSZT WSZELKICH POTRZEBNYCH SERWISÓW, NAPRAW LUB KOREKT. POWYŻSZE WYŁĄCZENIE MOŻE NIE ODNOSIĆ SIĘ DO UŻYTKOWNIKA W ZAKRESIE, W JAKIM OBOWIĄZUJĄCE PRAWO NIE ZEZWALA NA WYŁĄCZENIA GWARANCJI DOMNIEMANYCH.

 • Wyłączenie odpowiedzialności

  FIRMA HUNTER ENGINEERING COMPANY NIE BĘDZIE PONOSIĆ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY LUB OBRAŻENIA SPOWODOWANE KORZYSTANIEM Z NINIEJSZEJ WITRYNY, W TYM MIĘDZY INNYMI ZA JAKIEKOLWIEK AWARIE DZIAŁANIA, BŁĘDY, POMINIĘCIA, PRZERWY, WADY, OPÓŹNIENIA W DZIAŁANIU TRANSMISJI, WIRUSY KOMPUTEROWE ANI AWARIE LINII. FIRMA HUNTER ENGINEERING COMPANY NIE BĘDZIE PONOSIĆ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY LUB OBRAŻENIA, W TYM M.IN. BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, SZCZEGÓLNE LUB WTÓRNE SZKODY WYNIKAJĄCE Z KORZYSTANIA LUB NIEMOŻNOŚCI KORZYSTANIA Z WITRYNY I/LUB MATERIAŁÓW ZAWARTYCH W NINIEJSZEJ WITRYNIE, NAWET W PRZYPADKU ZANIEDBANIA PO STRONIE HUNTER ENGINEERING COMPANY LUB JEJ AUTORYZOWANEGO PRZEDSTAWICIELA ORAZ W SYTUACJI, GDY AUTORYZOWANY PRZEDSTAWICIEL FIRMY HUNTER ZOSTAŁ POINFORMOWANY O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD LUB DOWOLNYCH, WYMIENIONYCH POWYŻEJ. POWYŻSZE OGRANICZENIE LUB WYŁĄCZENIE MOŻE NIE MIEĆ ZASTOSOWANIA WOBEC UŻYTKOWNIKA W ZAKRESIE, W KTÓRYM OBOWIĄZUJĄCE PRAWO NIE ZEZWALA NA OGRANICZENIE LUB WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA TAKIE SZKODY.

 • Zgłoszenia

  Wszelkie uwagi, sugestie, pomysły, grafiki lub inne informacje przekazane firmie Hunter Engineering za pośrednictwem tej Witryny (łącznie „Zgłoszenia”), pozostają na zawsze własnością firmy Hunter Engineering Company i użytkownik zrzeka się wszelkich praw, w tym autorskich praw osobistych, o ile to może mieć zastosowanie. Z wyjątkiem przypadków opisanych w naszej Polityce prywatności, firma Hunter nie będzie zobowiązana do poufnego traktowania Zgłoszeń i nie będzie ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek pomysły dotyczące jej działalności (w tym między innymi za pomysły dotyczące produktów lub reklam) ani nie będzie ponosić żadnej odpowiedzialności w wyniku jakichkolwiek podobieństw, które mogą pojawić się w przyszłych produktach lub działaniach firmy Hunter. Bez żadnych wyjątków firma Hunter Engineering Company będzie wyłącznym właścicielem wszystkich obecnych i przyszłych praw do Zgłoszeń wszelkiego rodzaju i o każdym charakterze. Z wyjątkiem postanowień w ostatnim akapicie niniejszej części, firma Hunter będzie uprawniona do wykorzystania Zgłoszenia w dowolnym celu komercyjnym lub innym bez wynagrodzenia dla osoby wysyłającej Zgłoszenie.

  Zgłoszenia, w tym wszelkie dane osobowe, są składane dobrowolnie i podlegają Polityce prywatności. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za treść Zgłoszenia i zgadza się bronić (według uznania firmy Hunter Engineering Company i na własny koszt), zabezpieczać i zwalniać firmę Hunter Engineering Company z odpowiedzialności za wszelkie szkody, straty, koszty lub wydatki, w tym honoraria adwokatów, które firma Hunter może ponieść w wyniku Zgłoszenia. Jeśli Użytkownik przegląda tę Witrynę na komputerze publicznym lub w inny sposób korzysta z komputera, do którego dostęp może mieć wiele osób, powinien przestrzegać odpowiednich instrukcji, aby zagwarantować pełne wylogowanie z tej Witryny oraz używanego systemu komputerowego i zapobiec w ten sposób nieautoryzowanym Zgłoszeniom lub dostępowi do swojego konta w witrynie Hunter. Firma Hunter Engineering Company zastrzega sobie prawo do przeglądania, edytowania lub usuwania z niniejszej Witryny wszelkich Zgłoszeń, które według własnego uznania Hunter uzna za niezgodne z prawem, obraźliwe lub w inny sposób nieodpowiednie. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za utrzymanie i zabezpieczanie informacji o swoim koncie Hunter.

 • Informacje o znakach towarowych

  HUNTER ENGINEERING COMPANY oraz HUNTER są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Hunter Engineering Company w Stanach Zjednoczonych i niektórych innych krajach. Wszystkie inne znaki towarowe, znaki usługowe, nazwy domen, logotypy i nazwy firm, o których mowa w niniejszej Witrynie („Znaki”), są znakami lub są w inny sposób własnością firmy Hunter Engineering Company. W krajach, w których nie jest zarejestrowany żaden ze znaków Hunter Engineering Company, firma Hunter Engineering Company zastrzega sobie inne prawa dotyczące niezarejestrowanych znaków. Inne nazwy produktów lub firm używane w niniejszej Witrynie, mogą być znakami towarowymi swoich właścicieli. Nie wolno używać żadnego znaku firmy Hunter Engineering Company ani żadnej strony trzeciej bez zgody właściciela danego znaku.

 • Polityka prywatności

  Korzystanie z danych osobowych w tej Witrynie podlega naszej Polityce prywatności.

 • Linki

  W niektórych miejscach w tej Witrynie dostępne są odnośniki (linki) prowadzące do innych adresów internetowych. Takie zewnętrzne adresy internetowe zawierają informacje utworzone, opublikowane, utrzymywane lub w inny sposób udostępnione przez organizacje niezależne od firmy Hunter Engineering Company. Firma Hunter nie promuje, nie aprobuje, nie poświadcza, nie przechowuje ani nie kontroluje zewnętrznych adresów internetowych i nie gwarantuje dokładności, kompletności, skuteczności, terminowości ani prawidłowej kolejności informacji znajdujących się pod tymi adresami. Firma Hunter udostępnia linki wyłącznie w celu zapewnienia wygody. Wykorzystywanie jakichkolwiek informacji uzyskanych z takich adresów jest dobrowolne i można na nich polegać wyłącznie po niezależnej weryfikacji ich dokładności, kompletności, skuteczności i terminowości. Zamieszczenie w niniejszej Witrynie linku lub odniesienie do jakiegokolwiek produktu, procesu lub usługi handlowej, nazwy handlowej, znaku towarowego, znaku usługowego, producenta itp. nie stanowi ani nie sugeruje promocji, rekomendacji lub preferowania przez firmę Hunter.

  W pewnych okolicznościach dostęp do tej Witryny jest możliwy po kliknięciu hipertekstowego linku znajdującego się w innej witrynie. Firma Hunter Engineering Company nie ponosi odpowiedzialności za treść takich witryn, nie składa żadnych oświadczeń ani nie udziela żadnych gwarancji w odniesieniu do jakichkolwiek informacji zawartych w tych witrynach oraz nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub obrażenia wynikające z zawartości lub dostępu do tych witryn. Firma Hunter nie promuje osób fizycznych, firm ani innych podobnych podmiotów, żadnych produktów i materiałów powiązanych z takimi osobami, firmami lub podmiotami, które udostępniają link do niniejszej Witryny. O ile firma Hunter nie wyraziła na to uprzednio pisemnej zgody, użytkownik zgadza się (a) nie udostępniać ani nie tworzyć linków do tej Witryny oraz (b) nie tworzyć ramek w innych witrynach odnoszących się do jakichkolwiek Materiałów znajdujących się w tej Witrynie. Użytkownik zgadza się także nie publikować żadnych Materiałów w tej Witrynie bez wyraźnej pisemnej zgody firmy Hunter.

 • Rozwiązanie umowy

  Hunter Engineering Company lub użytkownik może rozwiązać niniejszą umowę w dowolnym momencie. Użytkownik może rozwiązać niniejszą umowę poprzez zniszczenie: (a) wszystkich Materiałów uzyskanych z Witryny oraz (b) wszelkiej powiązanej dokumentacji oraz wszystkich kopii i instalacji. Po rozwiązaniu umowy należy zniszczyć wszystkie Materiały, w tym między innymi trwale usunąć wszystkie Materiały z każdego komputera i/lub nośników, a na żądanie firmy Hunter Engineering, poświadczyć na piśmie, że wszystkie Materiały zostały zniszczone. Wyłączenie odpowiedzialności z tytułu rękojmi, ograniczenia i wyłączenia odpowiedzialności, zastrzeżenie praw własności i innych warunków niniejszej Umowy, które ze względu na swój charakter mają obowiązywać, z jakiegokolwiek powodu pozostaną w mocy po rozwiązaniu lub wygaśnięciu niniejszej Umowy.

 • Jurysdykcja; Zgodność z przepisami prawa

  Dostęp do tej Witryny oraz warunki jej użytkowania podlegają prawu federalnemu Stanów Zjednoczonych i/lub prawu stanu Missouri, z wyłączeniem przepisów kolizyjnych, które mogłyby odnosić się do prawa materialnego innej jurysdykcji i stosować je.

  O ile nie określono inaczej, wszystkie Materiały w tej Witrynie są udostępniane wyłącznie w celu dostarczenia informacji o firmie Hunter Engineering oraz produktach, które ta firma sprzedaje lub wprowadza na rynek. Firma Hunter kontroluje i obsługuje niniejszą Witrynę z terenu Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej i nie deklaruje, że te Materiały są odpowiednie lub dostępne do użytku w innych lokalizacjach. Jeśli korzystasz z tej Witryny z innych lokalizacji, ponosisz odpowiedzialność za przestrzeganie obowiązujących przepisów lokalnych, w tym między innymi wszystkich przepisów eksportowych.

 • Zrzeczenie się praw

  Opóźnienie lub zaniechanie przez firmę Hunter Engineering Company wykonania jakichkolwiek praw wynikających z nieprzestrzegania przez użytkownika któregokolwiek z warunków niniejszej umowy nie będzie mieć wpływu na takie prawo lub uprawnienia ani nie będzie interpretowane jako zrzeczenie się tego prawa. Odstąpienie przez firmę Hunter Engineering Company od wyegzekwowania od użytkownika zobowiązań, warunków lub umów, nie może być interpretowane jako zrzeczenie się praw wynikających z kolejnych naruszeń lub jakichkolwiek zobowiązań, warunków lub umów zawartych w niniejszym dokumencie.

 • Zmiany Warunków użytkowania

  Firma Hunter Engineering Company może w każdej chwili zmienić niniejsze Warunki użytkowania, zmieniając lub aktualizując niniejszą publikację. Korzystanie z tej Witryny w dniu wejścia w życie takiej modyfikacji lub aktualizacji będzie równoznaczne z zaakceptowaniem przez użytkownika niniejszych Warunków użytkowania w postaci zmodyfikowanej i/lub zaktualizowanej.

 • Dokument drukowany

  Użytkownik może zachować niniejsze Warunki i zasady w formie papierowej, drukując je do swojej dokumentacji, jednocześnie użytkownik rezygnuje z wymagania, aby niniejsze Warunki i zasady zostały potwierdzone w formie dokumentu drukowanego.

 • Inne

  Jeśli jakakolwiek część niniejszych Warunków użytkowania jest niezgodna z prawem, nieważna lub niewykonalna, ta część zostanie uznana za rozdzielną i nie będzie mieć wpływu na ważność ani wykonalność pozostałych postanowień. Wszelkie informacje dotyczące korzystania z tej Witryny w celach niezgodnych z prawem zostaną przekazane organom ścigania. Niniejsze Warunki użytkowania oraz Polityka prywatności stanowią całość porozumienia między stronami w zakresie korzystania z tej Witryny i zastępują wszelkie wcześniejsze umowy między stronami, o ile wcześniej nie stwierdzono inaczej. W przypadku przeglądania, uzyskiwania dostępu lub korzystania z innej witryny internetowej udostępnianej przez firmę Hunter Engineering lub jej podmioty powiązane, użytkownik może podlegać warunkom użytkowania określonym w tej witrynie.

KONTAKT

Użytkownik może skontaktować się z firmą Hunter Engineering Company, wysyłając wiadomość e-mail na adres WebMaster@Hunter.com lub pisząc na adres Hunter Engineering Company, 11250 Hunter Drive, Bridgeton, Missouri 63044, w celu uzyskania pisemnej zgody na korzystanie z Materiałów Witryny w celach innych niż określone w Warunkach użytkowania lub w przypadku wszelkich innych pytań związanych z Witryną.

W celu zapewnienia jak najlepszego wrażenie z użytkowania, ta strona korzysta z plików cookie. Kontynuując korzystanie z tej witryny internetowej, wyrażasz zgodę na używanie plików cookie.
Aby uzyskać informacje na temat plików cookie i sposobu ich używania, zapoznaj się z polityką prywatności i warunkami użytkowania.